Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 13 maart 2024

18:45 - 19:30
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Dit is de definitieve lijst met mondelinge vragen.
Aan het begin van deze rondvraag wordt ingesproken door de heer Kwant (namens het Platform Amateurkunst Arnhem) over de positie van de amateurkunsten in Arnhem bij herziening cultuurnota.
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  Deze dagen zien wij in de media reclame om tegen de WOZ-aanslag bezwaar te laten indienen door een professioneel bureau, die wij – volgens wettelijk voorschrift – een vergoeding moeten geven voor het indienen en begeleiden van de bezwarenprocedure.


  De fractie van BurgerBelang Arnhem heeft daarom de volgende vragen:

  1. Is het juist dat de gemeente deze professionele bureaus voor elk ingediend bezwaar- en beroepsschrift een vergoeding moet betalen?
  2. Om welke bedragen ging het in 2023; per bezwaarschift en totaal?
  3. Heeft u inmiddels actie ondernomen om – eventueel in VNG-verband – deze ongewenste situatie te beëindigen, wetende dat mensen die geen rechtsbijstand kunnen betalen een beroep kunnen doen op de Raad voor de Rechtsbijstand?
 2. 2

  Bekend is dat gemeenten niet eigenstandig handhavingsmaatregelen mogen nemen om de handhaving van de verkeersveiligheid te vereenvoudigen, bij voorbeeld door het van camera’s. Het college heeft de raad meegedeeld positief te staan tegenover het plaatsen van camera’s in dit opzicht.


  De fractie van BurgerBelang Arnhem heeft daarom de volgende vragen:
  1. Kan het college ons meedelen wat de stand van zaken is als het gaat om medewerking van het Openbaar Ministerie?
  2. Wij hebben kennisgenomen dat de minister van VJ bereid is om met de vier grote gemeenten aan tafel te komen als het gaat om het eigenstandig inzetten van verkeershandhavingsmiddelen en de opbrengst ten goede te laten komen aan de betreffende gemeente, die dan de opbrengsten kan inzetten ter bevordering van de verkeersveiligheid. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk aansluiting te zoeken bij dit overleg dan wel in te zetten dat samen met de VNG ook grote gemeenten als Arnhem meer autonomie krijgen op dit terrein?

 3. 3

  Dit weekend kwam in het nieuws dat steeds meer leerraren het onderwijs verlaten wegens agressie door leerlingen en hun ouders. Wij zijn daar enorm door geschrokken. Wij moeten aannemen dat dit ook in Arnhem het geval is.


  De fractie van BurgerBelang Arnhem heeft daarom de volgende vragen:


  1. Is het college op de hoogte van dit thema in Arnhem?
  2. Zo ja, wat doet het college om het tij te keren?
  3. Als het niet bekend is, is het college dit te onderzoeken en de raad te informeren over de voorgenomen aanpak?

 4. 4

  De stad Arnhem ademt cultuur. De stad Arnhem kent vele culturele instellingen die een rijke historie kennen. Dit geldt niet alleen voor professionele kunstenaars, maar zeker ook voor de amateurkunsten. Wat de SP betreft zorgen we ervoor dat zij allen een zeer sterke plek in de stad krijgen.
  Momenteel wordt de bestaande cultuurnota STROOM hernieuwd. In dat kader zien we dat een extern bureau wordt ingehuurd om het culture speelveld in kaart te brengen, terwijl Arnhem zélf – in de vorm van haar vele culturele instellingen – zo ontzettend veel expertise in huis heeft. Dit toont de cognitieve leegte waarmee het college lijkt te worstelen: expertise wordt niet van binnenuit vormgegeven, maar daarentegen extern ingehuurd.
  Daarnaast maakt de SP zich zorgen over de positie van de amateurkunsten. Want hoe wordt bepaald met welke culture instellingen dat externe bureau gaat spreken? En krijgen de amateurkunsten wel de plek die zij verdienen in het onderzoek van dat externe bureau? De SP ontvangt verschillende signalen waaruit blijkt dat de amateurkunsten in dit hele proces het ondergeschoven kindje zijn en er te weinig aandacht voor hen is. Dat roept vragen op over het uitnodigingsbeleid.
  Voor de SP is een rijk en breed toegankelijk cultureel leven van wezenlijk belang en vandaar dat wij dit gehele proces met argusogen volgen.
  De fractie van de SP heeft dan ook de volgende vragen:
  1. Hoe is bepaald met welke culturele instellingen het externe bureau interviews gaat doen voor de vernieuwing van de cultuurnota, aangezien sommige niet voor de interviews uitgenodigd zijn?
  2. Waarom acht het college het noodzakelijk een extern bureau in te huren terwijl Arnhem zelf over een zeer rijke en kwalitatief hoogstaande cultuursector beschikt?
  3. Wat heeft het college tot nu toe gedaan met de adviezen die Platform Amateurkunst Aanbieders Arnhem twee jaar geleden heeft aangereikt om de amateurkunsten in de stad te versterken?

 5. 5

  In veld 2 van Schuytgraaf is dit jaar een vinkje gezet voor het plaatsen van een speeltuin.
  Aan de rand van veld 2 van Schuytgraaf zijn dit jaar op drie plekken een aantal speeltoestellen en twee voetbaldoelen geplaatst. Ver van elkaar verwijderd, op een stuk groenstrook langs of binnen een enorme bouwput.
  Het had een veilige speeltuin moeten zijn, maar doordat deze in een wadi is geplaatst, lijkt het na een aantal regenbuien meer op een modderpoel. Waar gevoetbald moet worden steken putdeksels en afvoerbuizen uit de grond en betonnen platen met scherpe hoeken moeten een bruggetje vormen over een geul met water. Langs de berm waar de speeltuin aan grenst loopt een straat (Hefbrug / Hangbrug) waar auto’s en fietsers de wijk in- en uitrijden.


  VVD en DENK zijn bezorgd over de veiligheid van spelende kinderen op deze plek en heeft de volgende vragen aan het college:


  1. Welke eisen zijn er verbonden aan het plaatsen van speeltoestellen in de openbare ruimte (denk aan ondergrond, benodigde ruimte rondom het toestel etc.)?
  2. Is het college het met de fracties VVD en DENK eens dat veiligheid voorop staat bij het plaatsen van speeltoestellen in de openbare ruimte?
  3. Welke mogelijkheden ziet het college om er direct voor te zorgen dat deze speeltoestellen op een manier en op een plek worden geplaatst dat kinderen er veilig kunnen spelen, zonder uitstekende putdeksels, scherpe betonnen kanten of directe verbinding met een straat?

  Toezeggingen

  Titel
  Inventarisatie speeltuinen
  Speeltuinen veld 2 en 3
 6. 6

  Afgelopen weekend rapporteerde Omroep Gelderland over een schrijnende situatie binnen een zorginstelling in Arnhem[1][2]. Er sprake van verwaarlozing, de client wordt bijvoorbeeld niet in bed geholpen, slechte hygiëne en er zou zelfs geld worden gegeven als er niet om hulp wordt gevraagd. Over deze onacceptabele situatie is in 2019 al gerapporteerd. Ondanks de stevige conclusies die toen al werden getrokken is er geen verbetering gekomen. 
  Hierover heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen:
  1. Is het college op de hoogte van de al jarenlange schrijnende situatie waarover Omroep Gelderland berichtte? Zijn er meer dergelijke gevallen bij het college bekend?
  2. Is het college bereid om in gesprek te gaan met het bestuur van deze zorginstelling(en) en hen aan te spreken op hun verplichting om goede zorg te leveren? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat gaat het college doen om het welzijn en de veiligheid van mensen in zorginstellingen te borgen en ervoor te zorgen dat zorginstellingen ook daadwerkelijk goede zorg bieden, voor ál hun cliënten?
  [1] Renny wordt verwaarloosd in zorginstelling: 'Onbeschrijflijk lijden' - Omroep Gelderland (gld.nl)


  [2] 'Zo wil niemand leven', zegt zorgexpert over verwaarloosde Renny - Omroep Gelderland (gld.nl)