Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeente Arnhem is per 1 januari 2011 wettelijk verplicht om op www.overheid.nl haar regelgeving te publiceren.


Link overheid.nl: https://www.overheid.nl/lokale\_wet\_en\_regelgeving\_uitgeb

Sinds 2019 is het mogelijk om als inwoner van Arnhem een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De gemeenteraad moet er dan over spreken. Zo’n burgerinitiatief of burgeragendering kan worden gedaan door iedere Arnhemmer van 12 jaar en ouder.
Een verzoek kan schriftelijk en digitaal worden ingediend.
De spelregels:

  • In het verzoek beschrijft u duidelijk het onderwerp;
  • Beschrijf waarom u dit onderwerp wilt agenderen;
  • Beschrijf wat de gemeenteraad er volgens u mee zou moeten doen;
  • Voeg uw eigen naam, adresgegevens, geboortedatum en handtekening toe;
  • Vind minimaal 49 andere inwoners (99 bij een burgerinitiatief) van Arnhem van 12 jaar of ouder die uw verzoek steunen en willen ondertekenen met hun naam, adres, geboortedatum en handtekening.;
  • Scan deze gegevens in en mail dit naar griffie@arnhem.nl met de vraag om dit door te sturen aan de voorzitter van de Agendacommissie.
  • Of stuur het per post naar  Griffie Gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Een agenderingsverzoek kan ook digitaal worden gedaan via de website www.petities.nl met de knop ‘Start een petitie’.
Na indienen van het verzoek krijgt u zo snel mogelijk een reactie. Als een verzoek aan alle eisen voldoet en het op de agenda wordt gezet, dan mag de indiener het verzoek in de gemeenteraad komen toelichten. Ook mag de indiener bij de vergadering(en) over het  agenderingsverzoek aanwezig zijn.


Heeft u nog vragen? Bel dan 026 - 3773851


Link Initiatiefvoorstel fracties D66, Arnhem Centraal en GroenLinks: https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/bc597a17-a1d3-4a41-8dc1-32359a642dbe

Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs)
De gemeenteraad van Arnhem publiceert alle openbare agenda’s en vergaderstukken in het Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs). Klik hiervoor op de tap "Kalender".
Link: https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl


Uitzendingen
De vergaderingen van de gemeenteraad worden via de website live uitgezonden. De vergaderingen kunnen ook achteraf, in zijn geheel of op onderwerp of spreker, teruggekeken worden.
Link: https://arnhem.notubiz.nl


Nieuwsbrief
U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief van de gemeenteraad.
Link: https://arnhem.nl/Bestuur/gemeenteraad/over_de_gemeenteraad


Twitter
Via de Twitter-account van de gemeenteraad Arnhem kunt u nieuwsberichten over de raad volgen.
Link: https://twitter.com/ArnhemRaad

De vergaderingen van de Politieke Avond, het Presidium, de Agendacommissie en de Auditcommissie zijn openbaar tenzij anders vermeld. De data van de vergaderingen staan in de kalender. De agenda van de vergaderingen wordt gepubliceerd als deze is bepaald c.q. vastgesteld. Voor een Politieke Avond gebeurt dit over het algemeen op de vrijdag in de week voorafgaand aan de vergadering.


Link Kalender - door links te klikken op de specifieke vergadering vind u de vergaderdata
https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar


Link Vergaderschema's:
https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/ac562e36-c455-424d-86e6-73211f659ace

Als inwoner van Arnhem heeft u grote invloed op de gemeenteraad. In de eerste plaats natuurlijk in het stemhokje als u stemt op de kandidaat van uw voorkeur.


Spreekrecht:
Wilt u inspreken over onderwerpen die u aan het hart gaan en die niet geagendeerd zijn of worden tijdens een Politieke Avond? Wilt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan? Neemt u dan contact op met de griffie via griffie@arnhem.nl of via (026) 377 3851. Een raadsadviseur informeert u over de voorwaarden van het inspreken en bekijkt samen met u of u kunt komen inspreken of dat het onderwerp op een andere wijze onder de aandacht gebracht kan/moet worden van de gemeenteraad.


E-mail sturen/Brief schrijven:
U kunt een brief mailen of versturen als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen.
De e-mail kan verstuurd worden aan raadsleden@arnhem.nl en fractievolgers@arnhem.nl.
Richt uw brief aan de gemeenteraad van de gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.
Wanneer u een brief of mail stuurt aan de gemeenteraad kan deze openbaar gepubliceerd worden in het Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs) bij het overzicht Ingekomen Stukken. U schrijft namelijk een openbaar bestuursorgaan aan en uw brief kan onderdeel uitmaken van de beraadslagingen van de gemeenteraad. Wel worden namen, adres en handtekening en onherkenbaar gemaakt.


Burgeragendering/Burgerinitiatief:
Wilt u dat er in Arnhem een nieuw museum, een skatebaan, een ontmoetingsplek voor ouderen komt, of heeft u een ander idee? Dan kunt u een burgeragendering of initiatief schrijven waar de gemeenteraad een besluit over neemt. Zie voor meer informatie het kopje 'Burgerinitiatief en Burgeragendering'.

E-mail
Wilt u uw mening kwijt over een onderwerp dat speelt in uw wijk? Heeft u een goed idee waarmee u samen met de raad aan de slag wilt? Wilt u de raadsleden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst of werkbezoek aan uw wijk of organisatie?
De gemeenteraadsleden van de gemeente Arnhem kunt u via raadsleden@arnhem.nl een mail of een uitnodiging sturen. De fractievolgers zijn via fractievolgers@arnhem.nl bereikbaar. Door naar deze groepen te mailen, bereikt u automatisch alle leden.


Bijeenkomsten
In de kalender op de website worden bijeenkomsten gemeld waarvoor gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd. Het gaat hierbij nadrukkelijk om uitnodigingen, het is niet gegarandeerd dat er bij deze bijeenkomsten ook raadsleden aanwezig zijn.
Link: https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar


Contact met de griffie (ondersteuning van de raad)
Wilt u inspreken bij een informatief agenda-onderwerp? Of is er een probleem dat u voor wilt leggen aan de raad? Bent u van plan een burgerinitiatief op te zetten of wilt u een petitie aanbieden aan de raad? Neem in deze gevallen contact op met de griffie. Zij helpen u graag verder, ook wanneer u vragen heeft over de raad en de Politieke Avond.


Contactgegevens
Telefoon: (026) 377 3851
E-mailadres: griffie@arnhem.nl