Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 10 april 2024

18:45 - 19:30
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Tweemaal per maand kunnen raadsleden en fractievolgers mondelinge vragen stellen aan het college. Alle vragen worden meteen na indiening op deze pagina gepubliceerd.
Er is ruimte voor maximaal 6 vragen per vragenuurtje.
De definitieve lijst wordt na overleg met de vice-voorzitter op de maandag voorafgaande aan de Politieke Avond om 16.00 uur gepubliceerd.
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  Op donderdag 28 maart 2024 berichtte De Gelderlander over de oproep van Hubert Bruls, voorzitter van de Groene Metropoolregio, aan het Rijk voor aanvullende middelen voor mobiliteit.(1)(2) Als die er niet komen, dreigt er een bouwstop.


  De PvdA-fractie heeft met grote zorgen kennisgenomen van deze oproep. De woningnood in Arnhem is groot. Stikstof en netcongestie vormen al een grote bedreiging voor de bouwambities. Nu de Groene Metropoolregio dreigt met een bouwstop, is de kans groot dat we nog minder huizen zullen bouwen dan de gemeenteraad van Arnhem beoogt. Dat maakt de situatie voor alle woningzoekenden nog problematischer. De PvdA-fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Hoe reflecteert het college op de oproep van de voorzitter van de Groene Metropoolregio?
  2. Welke consequenties verwacht het college wanneer er het Rijk geen gehoor geeft aan deze oproep om middelen beschikbaar te stellen voor het wegennet? Is het college voornemens om te stoppen met het verlenen van bouwvergunningen in Arnhem?
  3. Ziet het college mogelijkheden om de Arnhemse ambities doorgang te laten vinden en vertraging te voorkomen, ook als het Rijk niet toegeeft?

  1. Geen geld, geen woningen: dit is hoe de regio een streep door bouwplannen kan zetten | Home | gelderlander.nl
  2. Woningnood escaleert door fileprobleem: gemeenten weigeren woningbouw als verkeer vast blijft lopen | Home | gelderlander.nl
 2. 2

  Wij hebben kennisgenomen van het Jaarverslag van de Arnhemse rekenkamer. Laat duidelijk zijn, wij waarderen de werkzaamheden van de Rekenkamer bijzonder. Zeker als de Rekenkamer de meetlat legt langs organisaties en tekortkomingen constateert. Juist daarom heeft de fractie BurgerBelang Arnhem met verbijstering kennisgenomen van de financiële verantwoording over 2023. De Rekenkamer blijkt 40% meer te hebben uitgegeven dan was toegestaan. Het leidt tot de volgende vragen.

  1. De Rekenkamer is weliswaar onafhankelijk en de raad heeft de Rekenkamer een budget toegekend vastgelegd in de meerjarenbegroting. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het raadsbesluit i.c. de begroting. Hoe kan het voorkomen dat het college – zonder de raad daarover te informeren – de budgetoverschrijding van 40 % accepteert?
  2. Bent u het met ons eens dat het beter en transparanter is dat de Rekenkamer een eigen positie krijgt bij voorbeeld in de vorm van een Stichting met een eigenstandig bestuur?
  3. De Rekenkamer neemt organisaties de maat. Dat vinden wij ook terecht. Maar bent u het met ons een dat met deze forse budgetoverschrijding (77% overschrijding als het om extern onderzoek gaat) de geloofwaardigheid van de voorzitter en de leden van de Rekenkamer ernstig is aangetast en hen zou moeten worden verzocht hun ontslag in te dienen?
 3. 3

  De specialistische jeugdzorg verkeert in crisis: door enorme wachtlijsten krijgen kwetsbare jongeren niet de zorg die zij verdienen. We zien hier de perverse uitwassen van marktwerking: kwetsbare jongeren zijn de dupe, terwijl commerciële aanbieders enorme winsten maken.(1)  En ondertussen zijn er nog steeds jongeren die op een wachtlijst staan voor zorg. In plaats van marktwerking en de bijkomstige perverse prikkels uit de zorg te halen, zien we helaas dat er wordt bezuinigd - toegedekt door eufemismen als ‘anders organiseren van de zorg’. Zo stelde het Arnhemse college in 2020 nog dat de bezuinigingen van 5 miljoen euro op de specialistische jeugdzorg ‘pijn gaan doen’.(2)
  Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie(3)  van de SP aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen specialistische jeugdzorg niet langer uit te voeren via aanbestedingen. Dit hoefde niet, maar gebeurde desondanks toch. Met deze motie wordt een duidelijk signaal afgegeven dat we ook in Arnhem niet kunnen en mogen negeren.
  De SP-fractie heeft dan ook de volgende vragen:

  1. Is het college ermee eens dat het onacceptabel is dat jongeren geen toegang hebben tot de specialistische jeugdzorg?
  2. Hoe zorgt het college ervoor dat er een einde komt aan wachtlijsten voor de specialistische jeugdzorg en wanneer mogen we hiervan de resultaten verwachten?
  3. Hoe gaat het college uitvoering geven aan de door de Tweede Kamer aangenomen SP-motie waarin het onmogelijk wordt gemaakt ‘om specialistische jeugdzorg uit te voeren via aanbestedingen’?


  (1) Jeugdzorg met verblijf is booming business
  (2) Arnhemse wethouder over jeugdzorgbezuinigingen: 'Dat gaat pijn doen'
  (3) Debat over de gesloten jeugdzorg

  Toezeggingen

  Titel
  Rondvraag specialistische jeugdzorg
 4. 4

  In 2022 werd bekend dat er plannen zijn voor een vierde aanvliegroute van Schiphol. RTL Nieuws publiceerde afgelopen week dat in het diepste geheim geoefend is met deze aanvliegroute. Inmiddels is ook meer bekend over de route. Op verschillende kaartjes ligt Arnhem binnen of net aan de rand van het aanvlieggebied. Ook RTL Nieuws meldt een route vlak onder Arnhem langs. Een vierde aanvliegroute betekent een flinke toename van het vliegverkeer boven onze regio met grote negatieve gevolgen voor mens en natuur.
  Uit Kamerstukken blijkt dat het gaat om 42.000 (!) extra vliegbewegingen per jaar, zo'n 120 per dag. Momenteel trekken er al dagelijks 120 vliegtuigen over Gelderland, op zo'n 6 kilometer hoogte. De beoogde aanvliegroute verdubbelt niet alleen dit aantal vluchten, ook de vluchthoogte wordt verlaagd.
  De D66 fractie maakt zich zorgen over de gevolgen van een vierde aanvliegroute boven onze regio en heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Heeft het college kennis genomen van de berichtgeving over de vierde aanvliegroute en in hoeverre was het college hiervan op de hoogte?
  2. In hoeverre ziet het college negatieve gevolgen van een vierde aanvliegroute boven regio Arnhem, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, fijnstof en stikstof?
  3. Is het college, evenals de D66-fractie, tegen de vierde aanvliegroute boven Gelderland en bereid om samen met inmiddels tientallen andere gemeenten richting het Rijk en Schiphol te lobbyen voor het schrappen van de plannen voor de aanvliegroute?
 5. 5

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid contacten tussen armere en rijkere inwoners van Nederland.
  Uit de cijfers blijkt een afname van de hoeveelheid contacten tussen arme en rijke mensen. Ook in Arnhem hebben arme inwoners steeds minder contact met hun rijkere stadsgenoten.
  Het SCP geeft aan dat als arm en rijk elkaar minder spreken, zoals in Arnhem het geval lijkt te zijn, dan verdwijnt het onderlinge begrip en slinken de kansen voor kinderen uit armere milieus om de sociale ladder te beklimmen.  De ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen.
  1. Heeft het college kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau?
  2. Hoe reflecteert het college op deze uitkomsten en erkent het college ook het risico van toenemende kansen-ongelijkheid?
  3. Wat gaat het college doen om verdere segregatie van arm en rijk in Arnhem tegen te gaan?