Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 24 april 2024

18:45 - 19:30
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Dit is de definitieve lijst met mondelinge vragen.


Voorafgaand aan de rondvraag wordt ingesproken door City at Home over ‘Het versterken van de sociale basis van 140 Arnhemse vrouwen’.


Tweemaal per maand kunnen raadsleden en fractievolgers mondelinge vragen stellen aan het college. Alle vragen worden meteen na indiening op deze pagina gepubliceerd.
Er is ruimte voor maximaal 6 vragen per vragenuurtje.
De definitieve lijst wordt na overleg met de vice-voorzitter op de maandag voorafgaande aan de Politieke Avond om 16.00 uur gepubliceerd.
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Onlangs ontving de gemeenteraad een brief van City at Home in Malburgen. Deze vrijwilligersorganisatie helpt in Arnhem-Zuid wekelijks meer dan 140 vrouwen om een plek te vinden in de Nederlandse maatschappij.
  Een burgerinitiatief dat volgens deelnemers onmisbaar is door het aanbod dat zij aan deze vrouwen van voornamelijk een migratieachtergrond. Buurtorganisaties, het sociaal wijkteam en de gemeente (Werk en Inkomen en de regisseurs voor statushouders) kloppen bij hen aan. Maar toch ontbreekt de financiële support. Ze voldoen aan alle voorwaarden. Maar de potjes zijn leeg of het geld is al verdeeld, zo krijgen ze te horen.
  We horen en zien een vrijwilligersorganisatie die aan zijn eigen kracht ten onder dreigt te gaan, terwijl er niemand lijkt te zijn die bereid is om hen een structurele toekomst te bieden.
  Empowering Nisa, die in dezelfde wijk en voor deels dezelfde doelgroep werkte, is inmiddels om vergelijkbare redenen omgevallen. Wij hebben de volgende vragen:

  1. Welke redenen zijn er om goed lopende vrijwilligersorganisaties die aan alle voorwaarden voldoen subsidie te weigeren?
  2. In hoeverre heeft dit te maken met de doelgroep die deze organisaties bedienen?
  3. Ziet het college mogelijkheden alsnog in de nabije toekomst subsidies te verstrekken om de nog bestaande organisaties een structurele toekomst te bieden?

  Toezeggingen

  Titel
  Verslag gesprek City at Home
 2. 2

  Op 13 september vorig jaar heeft de gemeenteraad met het college gesproken over de situatie van de wijkmedia. Naar aanleiding van toezeggingen heeft de wethouder op 17 oktober een memo gestuurd over de vervolgprocedure hierover. Op 14 december zou een gesprek tussen wethouder en wijkmedia plaatsvinden. Daaraan voorafgaand zouden de Teams Leefomgeving al in oktober en november in gesprek gaan met de wijkmedia binnen hun gebied. De bewuste memo eindigde met de toezegging dat de uitkomsten van al deze gesprekken middels een raadsbrief in januari 2024 met de gemeenteraad zouden worden gedeeld.


  Wij hebben het college enige tijd gegeven om ons alsnog hiervan op de hoogte te stellen. Dat is tot op heden, ruim drie maanden later nog steeds niet gebeurd. Aangezien de vragen van wijkmedia voor een deel van financiële aard waren, is het van belang deze informatie te ontvangen, zodat die kan worden meegenomen in de behandeling van de perspectiefnota.


  Daarom hebben wij de volgende vragen:
  - Wat is de reden dat de beloofde informatie door middel van een raadsbrief nog niet aan de gemeenteraad is verstrekt?
  - Op welke termijn verwacht de wethouder deze informatie te verstrekken, rekening houdend met de planning van de behandeling van de perspectiefnota?

  Toezeggingen

  Titel
  Raadsbrief wijkmedia voor behandeling Perspectiefnota naar de raad
 3. 3

  Op 11 april 2024 lazen we in De Gelderlander [1] dat de huidige exploitant van de Oostappen Vakantieparken ermee stopt. Dit betekent ook voor camping Arnhem dat er een nieuwe exploitant komt. Op 19 april 2024 konden we via diverse media, waaronder De Gelderlander, vernemen dat er inmiddels sprake is van een nieuwe exploitant. Deze persoon heeft zeer nauwe banden met de vorige – zo is de Exploitatiemaatschappij Vakantieparken B.V. van de nieuwe exploitant ingeschreven op hetzelfde adres [2] als dat van de vorige exploitant (Oostappen Groep) – waardoor minimaal de schijn van een zogeheten ‘stroman-constructie’ wordt gewekt. Dit zou betekenen dat de nieuwe exploitant de Bibob-toets mogelijk niet zou kunnen doorstaan, omdat de nieuwe exploitant geen banden mag hebben met de vorige. [3]
  De SP vraagt al geruime tijd aandacht voor de situatie op camping Arnhem, de precaire positie van de mensen daar en het duistere verdienmodel dat erachter schuilgaat. Ook heeft de SP al meermaals gevraagd naar de mogelijkheden en de bereidheid om camping Arnhem in gemeentelijke handen te krijgen, zodat hier van woningbouw sprake kan zijn. Met de huidige verandering in de exploitatie van camping Arnhem ontstaan hiertoe nieuwe mogelijkheden. Daarnaast vernemen we via de media dat de nieuwe exploitant met de verschillende gemeenten, dus ook Arnhem, in gesprek wil om de benodigde vergunningen te krijgen. Dit maakt dat dit het uitgelezen moment is om als gemeente een bepalende rol te spelen in de toekomst van dit gebied, zeker omdat het college eerder in een raadsbrief stelde dat ‘het college hier bovenop zit en we zullen ingrijpen zodra daar aanleiding toe is. Daarnaast bekijken we of er andere instrumenten zijn die we kunnen inzetten.' [4]
  De SP-fractie heeft dan ook de volgende vragen:

  1. Is het college het met de SP-fractie eens dat de verandering van exploitatie mogelijkheden biedt om camping Arnhem in eigen beheer te krijgen, aangezien de nieuwe exploitant de Bibob-toets moeilijk kan doorstaan?
  2. Is het college bereid om de erfpacht te verbreken, aangezien er nu overduidelijk aanleiding is om in te grijpen, zoals het college zelf eerder stelde?
  3. Is het college bereid om de gemeenteraad (o.b.v. artikel 169, lid 4, Gemeentewet) actief te informeren en te betrekken bij de toekomst van camping Arnhem?


  [1] https://www.gelderlander.nl/binnenland/peter-gillis-stapt-op-als-baas-van-zijn-nederlandse-vakantieparken-pijnlijke-oplossing~a8a38ed6/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
  [2] https://www.gelderlander.nl/brabant/opvolger-van-peter-gillis-in-nederland-bekend-41-jarige-brabander-neemt-exploitatie-over~a87dea46/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
  [3] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4453999/nieuwe-exploitant-van-gillis-parken-bekend-dit-stinkt-aan-alle-kanten
  [4] https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/c32d0e9f-78f4-4637-aa70-df413882fcc5?documentId=3954ab31-5abc-4599-8186-961e751fce59

 4. 4

  Op 21 juli 2021 nam de gemeenteraad een motie van de SP (samen met GroenLinks, PvdA en PvdD) [1] aan, waarin werd gepleit om met een voorstel te komen waarin schoonmakers en cateraars, die nu al werkzaamheden voor gemeente Arnhem verrichten, in dienst van de gemeente kunnen treden. Het doel van deze motie was om weerstand te bieden aan de stortvloed van aanbestedingen die onze publieke dienstverlening teistert en waarvan de gevolgen onmiskenbaar pervers zijn: aanbestedingen leiden tot een ‘race naar beneden’ waarbij wordt geconcurreerd met steeds slechtere arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zorgt dit aanbestedingencircus ervoor dat cruciale kennis en kunde verdwijnt uit de publieke dienstverlening. Dit laatste wordt ook wel aangeduid met de ‘cognitieve leegte’ van de overheid.
  Afgelopen week is er op 16 april 2024, bijna drie jaar na dato, een raadsbrief [2] verschenen waarin de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden beschreven staan. Tot verbazing, of zelfs ontsteltenis, van de SP-fractie blijkt nu dat de gemeente Arnhem niet in staat is om werknemers fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden aan te bieden: het aanvangssalaris is lager dan bij de commerciële aanbieders, de jaarlijkse stappen zijn kleiner en werknemers ontvangen zelfs geen reiskostenvergoeding. Oftewel: de gemeente Arnhem lijkt zelf mee te doen in de ‘race naar beneden’.
  De SP-fractie heeft dan ook de volgende vragen:

  1. Is het college het met de SP-fractie eens dat het onacceptabel is wanneer de gemeente haar eigen werknemers geen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden kan bieden, bijvoorbeeld door het ontbreken van een reiskostenvergoeding?
  2. Is het college bereid om met een voorstel te komen voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers, zodat deze niet onderdoen voor de commerciële partijen waaraan zij haar werkzaamheden uitbesteedt?
  3. Wanneer mogen wij resultaten op dit gebied verwachten?


  [1] https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/591c1553-63a0-4a7a-b7da-cb1feff5d684
  [2] https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/dcb33c48-1d4e-4670-a442-98219e988689?documentId=9cd2c7c5-c062-46b7-bdad-9f370738d264

 5. 5

  Op 19 april bericht de NOS dat de Rijksoverheid mogelijk stopt met Facebook na advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder adviseert gebruik van Facebook-pagina’s te stoppen zolang er geen maatregelen worden getroffen en Facebook geen openheid geeft over gegevensverwerking. Onze gemeente maakt ook gebruik van Facebook voor communicatie met haar inwoners. De privacybezwaren gelden net zo goed voor Arnhemse pagina’s, daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college:

  1. Hoe ziet het college haar verantwoordelijkheid om burgers te beschermen tegen ongewenste dataverzameling?
  2. Hoe maakt het college een afweging tussen het bereik van sociale-mediakanalen en de negatieve effecten zoals privacyschending maar ook energieverbruik en verslavingsrisico?
  3. Is het college bereid het voorbeeld van de Rijksoverheid te volgen en strengere eisen te stellen aan platforms waarop de gemeente actief is?