Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 8 maart 2023

18:45 - 19:30
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Dit is de definitieve lijst met mondelinge vragen.
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via:
https://arnhem.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  Donderdag 23 februari verscheen in de Gelderlander een bericht over het hotel waar de gemeente Arnhem, o.a. via Jonahuis en het Leger des Heils diverse groepen daklozen laat opvangen, waaronder gezinnen met kinderen. De SP is zelf ook ter plaatse geweest en heeft ook met de eigenaar van de opvang gesproken. Een mevrouw van hoge leeftijd. Hoewel zij zich gezien haar leeftijd op bewonderingswaardige wijze lijkt in te zetten, lijken de omstandigheden niet geschikt voor de opvang, zeker niet die van kinderen.
  De SP fractie kan dit niet los zien van de bezuinigingen die door de gemeente zijn doorgevoerd op de maatschappelijke opvang.


  Hierbij stellen wij de volgende vragen:
  1. Waar is de gemeente Arnhem mee bezig?
  2. Erkent het college dat de omstandigheden in deze opvang niet geschikt zijn voor opvang, zeker niet die van kinderen en dat de gemeente dit niet kan overlaten aan een goedwillende mevrouw van in de tachtig?
  3. Is het college bereid om een nieuwe en professionele opvang te realiseren voor de opvang van daklozen, waarbij gezinnen met kinderen separaat worden opgevangen.

 2. 2

  Toen op 31 december 2016 het monumentale Rembrandt Theater zijn deuren sloot, brak er een periode van leegstand aan.
  Wij hebben in mei 2020 de leegstand en het onder de graffiti ondergespoten pand onder de aandacht gebracht. Dat veel discussie op maar met resultaat.
  In goed overleg tussen de pandeigenaar en de gemeente werd het pand schoon gemaakt en er kwam tijdelijk via Ad Hoc een kunstatelier in. Ook kon men er weer terecht voor een drankje en een klein hapje.
  De rode neon letters stonden weer aan en even kwam de oude tijd tot leven.
  Totdat het pand na een paar maanden weer gesloten werd. De energiecrisis sloeg toe en de kosten waren niet meer op te brengen .
  Nu het pand weer leeg staat slaat ook het graffitispook weer toe. De laatste maanden is het pand weer behoorlijk onder gespoten. Zelfs boven de hoofdingang prijkt nu een levensgroot graffiti-werk.
  De verloedering neemt weer toe. Het iconische pand aan de singel is weer terug bij af.


  Daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Weet het college dat het markante gebouw weer onder de graffiti zit en de verloedering weer toe slaat? Zo ja, is daar al actie op ondernomen en welke ? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college wederom bereid om met de pandeigenaar in contact te treden om de verloedering tegen te gaan en de graffiti te verwijderen ?
  3. Wat is momenteel de status van het pand? Wordt er op korte of langere termijn nog iets ondernomen? Bijvoorbeeld weer tijdelijk beheer?

  Toezeggingen

  Titel
  Graffiti en het Rembrandt Theater
 3. 3

  Elden is het historisch hart van Arnhem Zuid. Het heeft niet alleen belangrijk gebouwd erfgoed, maar ook groen erfgoed. Om dat te beschermen nam de gemeenteraad in mei 2022 de motie ‘Elden beschermd dorpsgezicht’ (22M03) met ruimte meerderheid aan. In de motie staat onder meer dat de boomgaard tussen de Rijksweg-West en de Huissensedijk behouden moet blijven, en dat we die willen beschermen met bijvoorbeeld een vergunningstelsel waardoor er voor werken en werkzaamheden zoals het kappen van bomen een vergunning moet worden aangevraagd. Op zaterdag 25 februari 2023 besloot de eigenaar – projectontwikkelaar Ingenious – echter tot totale kap van de bongerd (zie de bijgevoegde foto’s). Een klap in het gezicht van heel Elden. GroenLinks vindt dit onacceptabel en wil dat de schade zo snel mogelijk hersteld wordt.
  GroenLinks heeft daarom de volgende vragen:

  1. In hoeverre heeft de eigenaar toestemming gevraagd of had de eigenaar dat moeten vragen voor het kappen van de bomen, en kan handhavend worden opgetreden door de gemeente?
  2. Is het college bereid met de eigenaar in gesprek te gaan over de kap van de bomen en het herstel van de boomgaard? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe had dit voorkomen kunnen worden, of kunnen we ervoor zorgen (als gemeenteraad en/of college) om dit soort kaalslag in de toekomst te voorkomen?
 4. 4

  In juli 2021 nam de raad motie 21M71 aan. In die motie stelt de raad dat aanbieders van cultuureducatie en -participatie als huurders van gemeentelijk vastgoed altijd de laagst mogelijke huurprijs moeten betalen.
  Afgelopen maandag ontvingen we van Amateurkunst Aanbieders Arnhem het bericht dat de gemeente voor hun leden uitgaat van een huurprijs van € 48,50 per uur bij de uitbreiding van MFC De Malbucht. Dit is voor deze sector een onbetaalbaar hoge prijs. Ook in andere gemeentelijke gebouwen worden prijzen gevraagd die onbetaalbaar zijn voor cultuuraanbieders.

  1. In hoeverre is het genoemde bedrag de laagst mogelijke huurprijs?
  2. Hoe bepaalt het college welke huurprijzen redelijk en haalbaar zijn voor culturele organisaties en ZZP’ers in de cultuurparticipatie en op welke wijze borgt het college dat de huisvesting die aan deze doelgroep wordt aangeboden, ook in financiële zin passend is?
  3. Bij de begroting 2023 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere amateurkunst. Volgens motie 22M251 stelt de raad nog kaders over de besteding van die middelen. Is het college bereid om bij het voorstel voor die kaders ook het probleem van betaalbaarheid van locaties voor amateurkunstaanbieders te betrekken?
 5. 5

  ‘Oost-Nederland krijgt te weinig agenten, de Randstad juist relatief veel’
  Dat kopt de NOS op 4 maart jl.
  Bij de verdeling van politieagenten over het land komt vooral Oost-Nederland er slecht vanaf, blijkt uit onderzoek van de NOS. De drie grootste steden krijgen juist relatief veel agenten, doordat politiek Den Haag jarenlang van de eigen regels is afgeweken.
  Het geld voor de politie moet elk jaar verdeeld worden over de tien regionale eenheden. Maar het systeem dat in 2010 werd bedacht om dat zo eerlijk mogelijk te doen, is in de jaren daarna niet gebruikt, terwijl die verdeelsleutel op papier nog steeds het geldende systeem is.
  Dat is in het voordeel van de drie grootste steden: die kregen meer agenten dan waar ze volgens de verdeelsleutel recht op hebben. Vooral het oosten van Nederland komen er volgens het onderzoek bekaaid vanaf. De eenheid Oost-Nederland heeft volgens het verdeelsysteem recht op zo'n duizend agenten extra, valt te concluderen op basis van een doorrekening van de NOS. Die is ook voorgelegd aan experts.
  De fractie van Arnhem Centraal vindt deze scheve verdeling onacceptabel en daarom hebben wij de volgende vragen aan het College:

  1. Is bekend of ook Arnhem en de regio Gelderland Midden hiervan de dupe zijn?
  2. Is bekend op hoeveel meer agenten de gemeente Arnhem - op basis van de verdeelsleutel die in 2010 is ingesteld - recht heeft?
  3. Indien dit het geval is: welke actie gaat het College ondernemen om dit recht te trekken, gezien de grote noden die we in onze gemeente hebben?
 6. 6

  In oktober 2018 is de politiesterkteverdeling over Oost-Nederland verdeeld door de betrokken burgemeesters. (1)
  Hierbij is afgeweken van het objectieve verdeelmodel (HBVS+) met als gevolg dat 13fte agenten die objectief gezien aan Arnhem toebedeeld hadden moeten worden in andere gemeenten in de regio zijn gestationeerd. En dit terwijl de veiligheid in Arnhem ook toen al zwaar onder druk stond vanwege een nijpend tekort aan agenten. (2)
  Naar aanleiding van vragen van de SP deed de burgemeester in 2019 de toezegging bij de eerstvolgende verdeling van politiecapaciteit niet af te zullen wijken van de uitkomst van de nieuwe verdeling op basis van het HBVS+ model. (3)
  Echter deze verdeling zou nog jaren op zich laten wachten en omdat de veiligheid in de jaren daarna onder druk bleef staan is de SP dit vrijwillig verlies aan politiecapaciteit blijven aankaarten met als doel de uitgeleende agenten sneller terug te halen (o.a. debat kadernota veiligheid jan. 2019, mondelinge vragen 30 okt 2019, motie oktober 2020). Uiteindelijk nam de raad in juli 2021 een motie aan die de burgemeester opriep om de 13 uitgeleende agenten zo spoedig mogelijk terug te halen naar Arnhem. Dit heeft NIET tot resultaat gehad dat de agenten al zijn teruggekeerd. Een nieuwe herverdeling van de capaciteit binnen Nederland en dus ook Oost-Nederland staat voor de deur. (4)
  Volgens onderzoek van de NOS zou de afgelopen jaren het verdeelsysteem niet zijn gevolgd en zou Oost- Nederland daardoor recht hebben op 1000 agenten extra.
  De SP fractie stelt hierbij de volgende vragen:

  1. Ervan uitgaande dat het onderzoek van de NOS klopt:
   Hoe hebben de burgemeesters van Oost-Nederland dit laten gebeuren?
   2. Gaat dit bij de aanstaande herverdeling rechtgezet worden?
   3. Gaat de burgemeester zijn toezegging aan de SP fractie bij de eerstvolgende verdeling van politiecapaciteit niet af te zullen wijken van de uitkomst van de nieuwe verdeling op basis van het HBVS+ model gestand doen?
   1). https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/d4b5cc88-8e6d-4fee-a9d1-72eda1bebf34
   2). https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Search?q=Politiesterkte
   3). https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/090e238f-6050-4033-b8fe-c29b964df125
   4). https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d8b06d3e-cb18-4928-93c2-18a777e1be54#fd06d6f7-53aa-4c7b-acd6-b7301a1132b2
   5). https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/736344af-e411-4ab0-b6ac-caf4d9861567
   6). https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/098c629d-22b6-441a-a4c4-5f1ab579722b