Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 25 oktober 2023

19:15 - 20:00

Agendapunten

 1. 1

  “Ze staan op een smalle, korte strook gras naast een zeer druk spoor. Ze zijn hun kudde kwijt, hun vrouwtjes, hun jongen en vertrouwde omgeving. Geen bomen. In alles ontheemd. #dierenleed #hertenkamp"
  Zo omschrijft een Arnhemse treffend de situatie waarin wethouder van der Wel van de Partij voor de Dieren de hertjes van het hertenkamp in Sonsbeek heeft gebracht.
  Op een bord in Sonsbeekpark waar de rest van de kudde staat en waar de vrouwtjes en kalfjes hun mannetjes moeten missen heeft het college geschreven dat het vanwege een landelijke maatregel is dat de mannetjesdieren zijn afgevoerd.
  Een opmerkelijke en misleidende tekst. Er bestaat helemaal geen maatregel die zegt dat kuddes gescheiden moeten worden en de nieuwe lijst van huis- en hobbydieren zal sowieso pas medio volgend jaar van kracht worden en geldt dus nog helemaal niet.
  Deze tekst voor het publiek staat ook in schril contrast met het ronkende persbericht wat de wethouder over de verbanning van de mannetjes heeft geschreven. “Het Ei van Columbus” noemt de wethouder het besluit om de kudde te breken en de mannetjes naar de boomloze strook langs het spoor bij Presikhaaf af te voeren.
  De wethouder schrijft dat andere opties, zoals castratie en sterilisatie onderzocht zijn maar vanuit dierenwelzijnsoogpunt niet wenselijk zijn gebleken.
  Opmerkelijk is dat andere diervriendelijkere opties hier helemaal niet worden genoemd.
  Zijn alle opties wel of niet onderzocht? Het wordt niet duidelijk. Je zou verwachten dat als dierenwelzijn het hoogste goed is, dat er dan een studie zou liggen waarin alle mogelijke maatregelen gewogen zijn op dierenwelzijn.


  Dit brengt de SP-fractie tot de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van de gevolgen van haar besluit: de gebroken kudde, de situatie waarin het de mannetjesdieren heeft gebracht, in Presikhaaf ontheemd op een smalle boomloze strook langs een druk spoor afgevoerd; en durft de wethouder dierenwelzijn dit nog steeds ‘een diervriendelijk ei van Columbus’ te noemen?
  2. Waar is de studie die uitwijst dat dit het diervriendelijk ei van Columbus is? Dat van alle denkbare opties die je kunt doen, het meest diervriendelijk is om de kudde te breken en de mannetjes te ontheemden door ze naar een smalle boomloze strook langs een druk spoor af te voeren?
  3. Waarom heeft het college de raad geen voorstel voorgelegd; of in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen in te brengen; of het van kracht worden van landelijk maatregelen afgewacht voordat het college besloot de kudde te breken en de mannetjesdieren naar deze smalle boomloze strook langs een druk spoor af te voeren?
 2. 2

  Het Leger des Heils heeft aangegeven het Hospice in Rozendaal te willen sluiten. Een plek waar ook vele Arnhemmers de laatste periode van hun leven hebben doorgebracht. Een inwoonster van Arnhem is een handtekeningenactie gestart om het hospice Rozenheuvel open te houden. Inmiddels zijn er al 1000 handtekeningen gezet.


  CDA Arnhem hoopt ook dat dit hospice open kan blijven. Een waardige en prettige plek om te kunnen sterven is geen overbodige luxe.


  Het Leger des Heils zoekt nu naar een overnamekandidaat. Een vrijwilligster zei tegen Omroep Gelderland onlangs de passende woorden, en ik citeer: ‘Als de dood nadert zijn we allemaal gelijk. Je kunt tonnen op de bank hebben staan maar als je niemand hebt, kijkt er niemand naar je om. Dat doen we in de Rozenheuvel wel.’


  CDA Arnhem heeft de volgende vragen:

  1. Hoe belangrijk vindt het college dat dit hospice is voor Arnhem en omstreken?
  2. Is het college bereid naar een mogelijkheid te zoeken om deze locatie open te houden, door bijvoorbeeld te helpen zoeken naar een overnamekandidaat?
  3. Is het college bereid om samen met Rozendaal in deze kwestie op te trekken?
 3. 3

  In de Gelderlander van 10-10 stond een artikel over het gebrek aan laadpalen in bepaalde nieuwbouw wijken.
  De ontwikkeling naar elektrisch rijden is in volle gang en je ziet steeds vaker meerdere elektrische auto’s in een straat en tegelijkertijd lijkt het erop alsof de groei van het aantal laadpalen soms wat achterloopt op de behoefte.
  Wij zitten middenin de mobiliteitstransitie en wij zien ook dat het niet altijd mogelijk is op eigen terrein en wij willen het onze inwoners zo makkelijk mogelijk maken.


  Daarom heeft de PVDA de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van het specifieke verhaal in de Gelderlander?
  2. Zijn er bij het college meer van dit soort signalen binnengekomen en welke zijn dat dan?
  3. Vindt het college het huidige beleid voldoende begrijpelijk voor bewoners en worden ze voldoende ondersteund om in een wijk verschillende laadoplossingen toe te (laten) plaatsen?

  Diego woont in nieuwbouwwijk met maar één laadpaal voor elektrische auto’s: ‘Soms ook nog ingepikt door benzineauto’ | Arnhem | gelderlander.nl

 4. 4

  Onlangs deed het college bij monde van de wethouder inclusie in de pers[1] uitspraken over het verplichten van onderwijs over LHBTIQA+. Op 11 oktober gaf dezelfde wethouder over suïcidepreventie in het onderwijs aan dat docenten al zoveel te doen hebben. Daar over hebben wij de volgende vragen:

  1. Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot geloofsvrijheid en de vrijheid van onderwijs, de bevoegdheden van het college met betrekking tot de inhoud van onderwijs en de uitspraak van de wethouder op 11 oktober?
  2. Is het college het met ons eens dat verplichting niet de juiste stimulans is? Zo ja, is het college bereid deze uitspraken terug te nemen? Zo nee, waarom niet?
  3. Gelet op de taken van de gemeente op het gebied van onderwijs en de uitdagingen die daar nog liggen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en het tegengaan van uitval, welke prioriteiten stelt het college met betrekking tot haar verantwoordelijkheden in het onderwijs?


  [1] Arnhemse wethouder wil onderwijs over LHBTIQA+ verplichten op school - RTV Connect

 5. 5

  Enige tijd geleden berichtte de Gelderlander over de situatie bij de Klarendalse molen De Kroon. Daaruit bleek dat de molen 250.000 euro nodig heeft voor het renoveren van de kap, de draagconstructie en de stelling rond de molen. Dit bedrag garandeert dus het voortbestaan van de molen. De stichting die de molen beheert is zelf een crowdfunding actie begonnen om te laten zien dat zij er alles aan doen om de molen draaiende te houden. De molen is een icoon in de wijk Klarendal en ook in Arnhem. Het artikel maakt melding dat er gesprekken gaande zijn met de gemeente Arnhem en provincie Gelderland.


  Wij hebben de volgende vragen:
  1.    Wat is de visie van het college op het voortbestaan van deze molen?
  2.    In hoeverre is het college bereid een financiële bijdrage te leveren voor de renovatie van de molen?
  3.    Binnen welke termijn kan het college uitsluitsel geven van een beslissing hierover?

 6. 6

  Sinds 2018 is een ontwikkelaar bezig met plannen voor bouwprojecten in de Jozefkerk, waarbij de ontwikkelaar graag wil bouwen maar dat niet kan vanwege belemmeringen die zijn ontstaan door lokale regelgeving omtrent woningontwikkeling.
  Deze Arnhemse ontwikkelaar heeft een mooi plan voor de Jozefkerk. Het plan wat nu voor ligt gaat om het kunnen realiseren van 54 woningen, inclusief een supermarkt, met als doel het opknappen van een langdurig leegstaand gebouw en het investeren in de wijk. Daar heeft hij zich aantoonbaar ingespannen voor zorgvuldige burgerparticipatie. Ondanks deze inspanningen en de positieve reactie van de buurt is het project al een tijd volledig gestrand.
  De ambitie van Arnhem is om meer woningen te realiseren. Daarbij hebben we afgesproken dat de wens voor 30% extra sociale huurwoningen in beginsel geëxploiteerd en/of beheerd moet worden door een toegelaten instelling. Dat betekent dus in de praktijk dat voor het realiseren van sociale huurwoningen zonder een vastgestelde termijn en dus onbeperkt lang eerst naar de corporaties gekeken wordt of ze geïnteresseerd zijn om te bouwen en pas bij een formele afwijzing de mogelijkheid wordt onderzocht of er marktpartijen zijn die de sociale huurwoningen willen realiseren. Echter, wij hebben ontwikkelaars in deze stad die graag willen bouwen en willen bijdragen aan de ambities inclusief de wens van 30% sociale huurwoningen.
  De ontwikkelaar heeft vele gesprekken gevoerd met verschillende woningcorporaties zonder succes. Aangezien een formele afwijzing van de woningcorporaties ontbreekt mag hij dus niet door. De huidige situatie roept de vraag op hoe we als raad dergelijke initiatieven om meer woningen te bouwen kunnen stimuleren in plaats van te belemmeren, zodat daadwerkelijk woningen worden gebouwd.
  Daarom heeft de VVD-fractie de volgende vragen:
  1. Hoe beoordeelt het college, in het licht van de ambitie die we hebben op gebied van woningbouw, de bovengenoemde casus en de genoemde regel waardoor er niet of vertraagd gebouwd kan worden? Graag ontvangen we reflectie van het college hierop.
  2. Is het gezien het enorme tekort aan woningen nog steeds in het belang van woningzoekenden om specifieke eisen te stellen aan wie de woningen bouwt, in plaats van duidelijk te zijn over het gewenste woningtype met aanvullende eisen voor de doelgroep?
  3. Gezien de bereidheid en capaciteit van marktpartijen om zelf 30% sociale woningen te ontwikkelen, is het college bereid om deze mogelijkheid te overwegen als een haalbare oplossing om de voortgang van projecten te versnellen en dit dusdanig ook aan te passen in het plan van aanpak woningbouwontwikkeling?