Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 12 april 2023

18:45 - 19:30
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Dit is de definitieve lijst met mondelinge vragen.
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via:
https://arnhem.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  Op 1 april jl. kwamen de inwoners van Elden bijeen bij het gebouw aan de Huissensedijk 14 beter bekend als de Pastorie. Zij zijn het zat dat dit gebouw maar niet wordt opgeknapt en zien het alleen maar aftakelen/verloederen.
  Dit gebouw is al jaren in bezit van de huidige eigenaar, maar dit erfgoed blijft maar in erbarmelijke toestand. Al vanaf 2014 zijn er door de fractie van GroenLinks en onze fractie hierover vragen gesteld met het verzoek aan de gemeente om te handhaven. Ook zijn er gedurende deze periode vele gesprekken geweest met de Eldenaren.
  De eigenaar heeft na diverse gesprekken met de gemeente beterschap beloofd en diverse renoveringsplannen daarvoor ingediend.
  Inmiddels heeft de gemeente met de laatste plannen ingestemd en is er op 21 oktober 2022 een omgevingsvergunning verstrekt. (Zaakid ODRA21AB0288) Een eerdere dwangsom van
  € 30.000,- is door de gemeente (volgens de inwoners) ingetrokken.
  Tot op heden heeft dat (zichtbaar) slechts geleid tot het plaatsen van bouwsteigers. Daarna werd het stil. Er wordt ook niet gehandhaafd. En de inwoners zijn niet op de hoogte van de stand van zaken en de plannen. Zij kunnen niet in contact komen met de eigenaar, omdat ze geen contactgegevens (meer) hebben.
  De inwoners zijn nu van plan om jaarlijks op 1 april zo’n zelfde bijeenkomst te organiseren om het onder de aandacht te houden.
  Dit brengt ons tot de volgende vragen:
  1.  Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de ingediende plannen o.b.v. de omgevingsvergunning?
  2.  Waarom is er afstand gedaan van de last onder dwang van € 30.000,-?
  3.  Wat zijn de stappen die de gemeente gaat ondernemen om (na 23 jaar) nu eindelijk dit erfgoed in een goede staat
       te brengen, en op welke termijn mogen wij hiervan het resultaat verwachten?

  Toezeggingen

  Titel
  Pastorie in Elden
 2. 2

  Deze week lazen wij het bericht dat het Rode Kruis in Nederland Giro 5125 openstelt voor mensen die niet genoeg geld hebben om hun boodschappen te betalen. De organisatie helpt mensen onder meer door boodschappenkaarten uit te delen. Met zo'n kaart kan voor 17,50 euro aan boodschappen worden gehaald. In 2022 deelde het Rode Kruis ruim 215.000 van deze kaarten uit.(1) Dat gebeurt via lokale partners in gemeentes. Uit dit bericht bleek dat het onder andere gaat om een groeiende groep net teveel verdient om in aanmerking te komen voor reguliere hulpverlening. Inmiddels heeft ook de regering bekend gemaakt een bedrag te reserveren voor het Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van voedselhulp.(2)
  Dat dit nodig is baart de ChristenUnie zorgen. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Is bij het college bekend welke organisaties in Arnhem hier gebruik van maken en hoeveel Arnhemmers hier gebruik van hebben gemaakt?
  2. Heeft het college zelf contact met het Rode Kruis hierover?
  3. Is het college voornemens nieuw beleid in het kader van armoedebestrijding / bestaanszekerheid te maken, aangezien het voor een deel gaat om een groep die niet in aanmerking komt voor de huidige reguliere hulpverlening?
   (1) https://www.nu.nl/binnenland/6257926/rode-kruis-opent-gironummer-voor-voedselhulp-in-nederland-zorgwekkend.html
   (2) https://open.overheid.nl/documenten/ronl-c0380f58bd5af73914de5c87700b0ee3fb2d5234/pdf
 3. 3

  In de raadsbrief van 21 maart doet het college de uitvoering van de motie “Kosteloze naamsverandering van nakomelingen van tot slaafgemaakte mensen” af. In deze brief geeft het college aan de regeling zo goed als klaar te hebben, maar deze toch niet in te voeren. Als reden hiervoor geeft het college enerzijds de landelijke ontwikkelingen. Anderzijds de onlangs aangenomen motie van de raad “Vergoeding extra kosten aanpassing paspoort of identiteitsbewijs en rijbewijs in uitzonderlijke zwaarwegende gevallen”. Daarover heeft de ChristenUnie de volgende vragen:

  1. Erkent het college dat achternamen van nazaten van slaafgemaakte mensen systematisch zijn opgelegd en dat Nederland als staat daar verantwoordelijk voor is? En dat er andere redenen ten grondslag liggen aan de andere doelgroepen die een aanpassing in hun paspoort willen?
  2. Is het college het met de ChristenUnie eens dat het uitstellen van deze regeling, om te wachten op andere regelingen, geen recht doet aan het verzoeningsgebaar voor het slavernijverleden waar deze regeling onder andere voor bedoeld is?
  3. Is het college bereid om deze regeling alsnog zo snel als mogelijk in de te laten gaan? Zo nee, waarom niet?
 4. 4

  Er is veel intern gedoe geweest binnen het bestuur en de curatoren van de Sonsbeek-expositie. Kennelijk moet de organisatie weer van de grond toe worden opgebouwd, vanuit een geschaad imago. Daarnaast wordt door bureau BMC geconcludeerd dat er geen inhoudelijke visie is. De toegankelijkheid voor Arnhemmers was ook niet op orde. Kennelijk zijn daar geen goede afspraken over gemaakt, terwijl het hier wel gaat om gemeenschapsgeld.
  Onze vragen:

  1. Gezien het feit dat de wethouder volgens de Gelderlander stelt ‘helemaal opnieuw te beginnen’, hoe realistisch is het dan om in twee jaar een kwalitatief hoogstaande expositie tot stand te brengen?
  2. Er ontbreekt een visie. Hoe gaat het college deze snel en kwalitatief tot stand brengen en wordt de raad daar ook bij betrokken?
  3. Gaat het college de toegankelijkheid voor de stad verankeren in de visie?
 5. 5

  VVD Arnhem vindt het ontzettend belangrijk dat de raad en het college zich uiterst inspannen om het mogelijk te maken dat er huizen kunnen worden gebouwd. In de Gelderlander van zaterdag 08 april wordt gemeld dat de bouw bij Coehoorn door kan gaan, met een aanpassing die afwijkt van de oorspronkelijke plannen en zoals eerder zijn uitgezet in de tender. Het college heeft namelijk ingestemd met een wijziging van het ontwerp door Cohousing Arnhem, ondanks het feit dat de vraag zich voordoet of deze wijziging nog binnen de kaders van de tender valt en of het college voldoende het principe van een gelijke speelveld heeft bewaakt. Ook is het de vraag wat dit betekent voor de zorgvuldige participatie rondom dit project en de aangenomen motie 20M214 ingediend door D66, CDA, GroenLinks en Partij voor de dieren waarbij in het dictum staat dat er uiteraard voldoende parkeerruimte terug moet komen voor de huidige gebruikers van de aanwezige parkeerplaatsen.
  Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft de VVD Arnhem fractie enkele kritische vragen voor het college.

  1. Waarom wordt er afgeweken van de opdracht van de raad en wat maakt het dat het college zonder terug te komen bij de raad instemt met een dergelijke grote verandering?
  2. In het artikel wordt gesteld dat het Arnhemse Gemeentebestuur een nieuwe parkeernorm voor de binnenstad heeft ingevoerd, waardoor het mogelijk is om het parkeren uit het ontwerp van Cohousing Arnhem te schrappen en de kosten met 1 miljoen euro te verlagen. Klopt het dat deze nieuwe parkeernorm nog niet aan de raad is voorgelegd? Zo ja, hoe gaat het college om met de participatieronde van de raad en voorkomen zij dat de raad wordt buitengesloten van belangrijke besluiten?
  3. Hoe gaat het college om met de risico’s die deze wijziging met zich meebrengt? Zal het college proactief communiceren met alle partijen die zich hebben ingeschreven op de tender en hen informeren over de wijzigingen en de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan? Op welke wijze gaat het college er zorg voor dragen dat alle partijen gelijk worden behandeld en er geen ongelijke speelveld ontstaat?
 6. 6

  Op 23 februari ontving de raad een brandbrief van Fabriek Fysiek, een van de gebruikers van de oude sporthal in Klarendal, en op 6 april verscheen een artikel in de Gelderlander over het besluit om de sporthal na de zomer te sluiten. Volgens de brandbrief heeft het sportbedrijf, dat de ruimte beheert, besloten dat een investering in deze sporthal voor de functie sport niet wenselijk is.
  Naast Fabriek Fysiek biedt de locatie ook onderdak aan twee free run clubs en deze organisaties samen bieden wekelijks activiteiten aan voor ongeveer 300 kinderen.
  Wij hebben de volgende vragen:
  1. Wat zijn de plannen voor de locatie waar de sporthal nu gevestigd is?
  2. Klopt het dat met het sluiten van de sporthal er sportvoorzieningen gaan verdwijnen uit Klarendal, en zo ja, wat vindt het college hiervan?
  3. Klarendal is een van de wijken die is opgenomen in de Arnhem-Oost aanpak. Volt is van mening dat sport en cultuur juist in deze wijken belangrijk zijn. Ziet het college mogelijkheden om deze locatie te behouden voor sport en cultuur gerelateerde voorzieningen in de wijk Klarendal en welke denkrichtingen worden in dit kader momenteel gevolgd?