Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 12 juli 2023

18:45 - 19:30
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Dit is de definitieve lijst met mondelinge vragen.
Voorafgaand aan dit vragenuurtje wordt in gesproken door de heer
Van Butselaar over ‘woonwagenkamp Merwedestraat’.
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via:
https://arnhem.notubiz.nl/live

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Afgelopen week bleek dat uitgaansgelegenheden zoals kroegen en clubs en poppodia voorlopig niet worden verplicht hun muziek zachter te zetten dan 100 decibel. Dat levert voor ondernemers te veel problemen op, aldus het kabinet. [1] Het kabinet zet nu in op afspraken met de horeca op vrijwillige basis en het gebruik van oordoppen.
  D66 ziet een toenemend aantal jongeren dat te maken heeft met gehoorproblemen. Naar schatting kampen ruim een miljoen Nederlanders met tinnitus. Tinnitus, ofwel het constant horen van een piep of ruis, is een van de risico's voor concert- en clubgangers. Deze aandoening is nagenoeg onbehandelbaar en is levenslang", zegt ook de WHO.
  De D66-fractie heeft de volgende vragen aan de wethouder:
  1. Erkent het college het probleem van toenemende gehoorschade onder met name jongeren?
  2. Heeft het college inzicht in de mate waarin Arnhemse uitgangsgelegenheden en festivals momenteel gehoorbescherming aanbieden aan bezoekers? Is dit aanbod volgens het college voldoende?
  3. In hoeverre is het mogelijk- en overweegt het college om het verstrekken van beschermende oordoppen op te nemen in vergunningsvoorschriften van festivals en uitgaansgelegenheden zoals kroegen en clubs?


  [1] Geluid horeca en concerten niet verplicht omlaag, artsen teleurgesteld (nos.nl)

 2. 2

  Onlangs maakt het Trimbos instituut bekend een pilot ‘middelenpreventie voor kwetsbare groepen’ te starten[1]. Hiervoor zijn ze op zoek naar gemeenten die hieraan deel willen nemen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er effectieve preventie van middelengebruik wordt ingezet. Voor kwetsbare groepen is dit extra belangrijk en dat vraagt een speciale aanpak. Daarom hebben wij de volgende vragen:
  1. Is het college bekend met de pilot van het Trimbos instituut?
  2. Is het college het met de ChristenUnie eens dat het belangrijk is om in te zetten om preventie van middelengebruik en dat daarbij aandacht moet zijn voor verschillende en kwetsbare doelgroepen?
  3. Is het college bereid om deel te nemen aan deze pilot? Zo nee, waarom niet?
  [1] https://www.linkedin.com/posts/trimbos-instituut_gezocht-gemeenten-voor-een-pilot-middelenpreventie-activity-7066679269304733696-ePog?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 3. 3

  In de komende anderhalve maand zullen belangrijke toegangswegen zoals de Apeldoornseweg, Onderlangs, Laan van Presikhaaf, Wichard van Pontlaan en de Willemstunnel in Arnhem langdurig afgesloten zijn vanwege werkzaamheden. Hoewel wij begrijpen dat onderhoud noodzakelijk is, hebben wij vragen over de manier waarop dit gepland en gecommuniceerd is, en welke alternatieven er worden geboden.
  We zien dat er wederom verschillende grote en langdurige werkzaamheden tegelijk zijn ingepland, waardoor alternatieve routes beperkt zijn. Daarbij stuit je op een afgesloten weg, maar informatie over hoe je dan wel van a naar b komt ontbreekt. Voor Arnhemmers is het al complex, zo niet onmogelijk, om je weg te vinden, laat staan voor bezoekers.
  De huidige planning in combinatie met gebrekkige communicatie leidt tot opstoppingen, wat kan zorgen voor onveilige situaties en een onbereikbare stad. Ondernemers maken zich terecht zorgen, want voor wie open je nog de winkel als bezoekers vanwege alle afgesloten wegen worden geweerd? Het is van groot belang dat de stad Arnhem toegankelijk blijft voor zowel inwoners als bezoekers, en dat de lokale economie niet onnodig wordt geschaad door de geplande werkzaamheden.
  Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Erkent het college de zorgen die wij als VVD Arnhem hebben over de mogelijke gevolgen van de wegafsluitingen, met name op het gebied van bereikbaarheid en de impact op de lokale economie?
  2. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat bezoekers zich welkom blijven voelen en ondanks de werkzaamheden de stad goed kunnen bereiken? Zijn er alternatieve routes of omleidingen beschikbaar? Zo ja, hoe worden deze gecommuniceerd?
  3. Welke maatregelen heeft het college genomen in het kader van problemen in voorgaande jaren en de kritische vragen over opstoppingen die toen gesteld zijn? Wat heeft het college geleerd uit eerdere situaties en doet het college nu daarom anders?
 4. 4

  VVD Arnhem ziet als gevolg van lopende werkzaamheden dat de stad minder bereikbaar is. Op dit moment zijn diverse grote parkeerplaatsen, zoals die op de Blauwe Golven e.o. en de meer dan 100 parkeerplaatsen naast de Schouwburg niet beschikbaar voor bewoners, bezoekers en ondernemers.
  Tegelijkertijd zorgt het uitwijken van de weekmarkt naar de Trans voor problemen en zijn bewoners en bezoekers slecht geïnformeerd.
  Dat veroorzaakt overlast, zoals je auto niet kunnen parkeren en veel verkeer dat rondjes rijdt op zoek naar een parkeerplek. Daarbij komt dat als bezoekers niet weten waar ze hun auto kunnen parkeren, ze Arnhem zullen overslaan, waardoor ondernemers klanten mislopen.
  Het wegvallen van parkeermogelijkheden, zonder het bieden van alternatieven, heeft veel impact op de bereikbaarheid van de stad en is nadelig voor de lokale economie. Een gebrek aan het bieden van alternatieven maakt dat VVD Arnhem de volgende vragen heeft:
  1. Deelt het college de zorgen van VVD Arnhem met betrekking tot de bereikbaarheid van het stadscentrum, gegeven het feit dat verschillende parkeerplaatsen momenteel buiten gebruik zijn?
  2. Zijn er mogelijkheden om op andere locaties, zoals op de Markt, buiten de marktdagen om tijdelijk parkeren toe te staan? En heeft het college nagedacht over andere maatregelen om het tekort aan parkeerplaatsen op te vangen en zo overlast als gevolg van de werkzaamheden te verminderen?
  3. Hoe worden bewoners, bezoekers en ondernemers geïnformeerd over de werkzaamheden en de alternatieve parkeermogelijkheden?

 5. 5

  Op 19 februari 2020 heeft de gemeenteraad van Arnhem een initiatiefvoorstel aangenomen (zie bijgevoegd) om mondzorg voor kinderen te organiseren. Belangrijk onderdeel van het initiatiefvoorstel is voorlichting op de consultatiebureaus en een aanjaagfunctie van de gemeente voor een haal en breng service vanuit basisscholen, zodat dit door tandartsen vanuit de Arnhemse scholen kan worden aangeboden voor ouders en kinderen die dit willen.


  Inmiddels is het slechter gesteld met mondzorg in Nederland en in Arnhem dan voorheen, mede vanwege de coronapandemie. In Arnhem is de groep kinderen zonder periodieke controle van de tandarts inmiddels ongeveer een kwart (!). Navraag van de SP leert dat het college de aanjaagfunctie van de gemeente heeft ingevuld door in maart 2021, middenin de coronapandemie, een brief te sturen aan scholen en verder geen opvolging heeft gegeven. Pas bij navraag door de SP fractie in december, beantwoord eind maart dit jaar, heeft het college navraag gedaan naar de situatie in Arnhem en aangekondigd dat in 2023 nog gesprekken met scholen zouden volgen. Inmiddels is duidelijk dat deze gesprekken pas in het najaar zullen zijn. Nu staat de schoolvakantie voor de deur en voor het nieuwe schooljaar worden door de gemeente geen stappen gezet, waardoor deze niet aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen en zullen worden meegenomen.


  Duidelijk is dat andere gemeenten hier voortvarender mee aan de slag gaan en ook laten zien dat het kan, met minimale extra kosten voor de gemeente. De gemeente Den Haag werkt samen met de CJG’s en JTZW met consultatiebureaus in een pilot en deze pilot heeft positieve resultaten behaald. We begrijpen dat in Arnhem ook een voorstel tot een brede samenwerking is gedaan, maar dat de gemeente Arnhem dit niet wil. Daarom hebben wij de volgende mondeling vragen:


  1. Is het college van mening dat de aanjaagfunctie is uitgevoerd met het versturen van een brief, met daarbij de wetenschap dat die brief ook nog eens is verstuurd middenin de coronaperiode toen scholen volop bezig waren met coronamaatregelen en uitval door corona?


  2. Klopt het dat eenzelfde soort brede samenwerking als in Den Haag is gedaan, met brede steun van Arnhemse tandartsen, dat de gemeente Arnhem niet bereid is om een dergelijke samenwerking aan te gaan, en dat de gemeente ook niet bezig is met een alternatief om tot dezelfde soort positieve resultaten te komen met minimale kosten voor de gemeente?


  3. Is het college bereid om niet te wachten tot het nieuwe schooljaar begint en nóg langer te wachten, maar deze periode te gebruiken om serieuze stappen te zetten en het initiatiefvoorstel alsnog uit te voeren?