Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 27 september 2023

18:45 - 19:45
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Voor de duur van dit vragenuurtje zijn 60 minuten uitgetrokken, vandaar is er deze keer ruimte voor maximaal 8 vragen.
Dit is de definitieve lijst met mondelinge vragen.
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  In 2019 stelde de fractie CDA al vragen over een meldpunt voor verzakkingen van huizen in Arnhem. Sinds dat jaar hebben we hele natte, hele droge, heel wisselende en bijzondere seizoenen voorbij zien komen.
  Dit jaar komen er weer signalen van vermoeden van verzakking bij ons binnen. Nu ook middels mails, gericht aan de hele raad. De Gelderlander besteedde ook op zaterdag 26 augustus een artikel aan bodemverzakking in Arnhem. En iedereen weet, het klimaat verandert - voor de Arnhemse coalitie ook reden om hard te werken aan een klimaatbestendig Arnhem.


  Het verzakken van woning heeft naast de directe financiële en emotionele schade, ook als gevolg dat huizen niet meer in aanmerking kunnen komen voor verduurzamingsregelingen en leningen. Eigenaren van woningen die verzakken, stapelen daarmee zorg op zorg.


  Vanuit de zorgen van onze fractie over bodemverzakking, hebben wij de volgende vragen aan het college:


  1. Ziet het college met onze fractie de risico’s in van klimaatverandering in, juist ook in relatie tot bodemdroogte - en dat daarmee dat het risico van verzakking toeneemt?


  2. Huizen op andere ondergrond dan betonnen fundering, hebben een grotere kans op verzakking. Hoe groot is het aandeel Arnhemse woningen dat op andere funderingen is gebouwd?


  3. Ziet het college mogelijkheden tot het instellen van een Arnhems meldpunt voor bodemverzakkingen, die samenwerkt met landelijke organisaties zoals het NCG, onderzoeksinstellingen-en universiteiten om zodoende meer inzicht te krijgen in (verwachtte) verzakking en bodemverandering?

 2. 2

  Op 28 augustus 2023 berichtte De Gelderlander**[1]** dat de Parcivalschool wederom op zoek moest naar creatieve oplossingen om het gebrek aan ruimte binnen de school te ondervangen. Waar eerder noodgedwongen in de kelder van het gebouw lesgegeven moest worden, is nu de Johanneskapel te hulp geschoten door twee kamers boven de kapel ter beschikking te stellen. Zeer sympathiek en bovendien een inspirerende omgeving, maar het baart de SP-fractie zorgen dat de gemeente er nog steeds niet in is geslaagd om, ondanks eerdere toezeggingen, fatsoenlijke tijdelijke huisvesting voor de Parcivalschool te realiseren.
  De SP-fractie heeft dan ook de volgende vragen:  1. Welke waarde heeft de belofte van de wethouder - gedaan op 23.11.2022 - om haar hulp toe te zeggen om vóór aanvang van het nieuwe schooljaar (2023/2024, NR) nieuwe tijdelijke huisvesting voor de Parcivalschool te realiseren?

  1. Erkent de wethouder dat de gemeente primair verantwoordelijk is voor geschikte huisvesting van de Parcivalschool, maar dat zij haar taak verzaakt heeft waardoor de directie van de Parcivalschool zélf met creatieve oplossingen moet komen?

  1. Kan de wethouder duidelijkheid bieden aan de leraren, ouders en kinderen van de Parcivalschool door aan te geven wanneer de tijdelijke huisvesting gereed is en welke locatie de Parcivalschool op lange termijn kan gaan betrekken?


  [1] https://www.gelderlander.nl/arnhem/deze-vrijeschool-barst-uit-zijn-voegen-door-populariteit-kerk-biedt-geschenk-uit-de-hemel~ae01609d/

 3. 3

  In _De Gelderlander_van 9 september jl. lazen we het bericht dat kraamzorg onbereikbaar dreigt te worden, of dat eigenlijk al is, voor armere gezinnen. Dit blijkt uit onderzoek van branchevereniging Bo Geboortezorg. Boosdoener is de eigen bijdrage die gezinnen moeten betalen voor de kraamzorg, waardoor gezinnen moeten kiezen tussen kraamzorg in de eerste dagen óf het kopen van luiers, voeding en andere zaken voor hun pasgeboren kind. Hierdoor missen kraamhulpen de mogelijkheid om gezinnen te ondersteunen in de nieuwe situatie, hen te helpen met het verzorgen van hun kind, maar ook om eventuele problemen bij één van de ouders te signaleren.  De gemeente Arnhem kent regelingen om via de bijzondere bijstand financieel tegemoet te komen. Deze tegemoetkoming is echter slechts eenmalig, daarna wordt gezinnen gewezen op ‘de verantwoordelijkheid om zichzelf voldoende te verzekeren’. In de praktijk betekent dit dat armere gezinnen door de gemeente Arnhem alleen bij het eerste kind financieel worden geholpen, maar bij de geboortes erna kraamzorg onbereikbaar wordt. Voor deze gezinnen zou het je het een indirecte boete op gezinsuitbreiding kunnen noemen.  De SP-fractie heeft dan ook de volgende vragen:

  1. Erkent het college dat kraamzorg een vorm van noodzakelijke zorg is en van cruciaal belang is om jonge gezinnen op weg te helpen in de eerste dagen van hun nieuwe leven?
  2. Erkent het college dat kraamzorg onbereikbaar wordt voor steeds meer gezinnen vanwege de eigen bijdrage?
  3. Is het college bereid om voortaan bij gezinnen die dat nodig hebben de kosten van de eigen bijdrage bij iedere pasgeborene te vergoeden, in plaats van bij enkel de eerste aanvraag?

  https://www.gelderlander.nl/gezond/kraamzorg-te-duur-voor-meer-ouders-eigen-bijdrage-schrikt-mensen-met-laag-inkomen-af~a57f46e7/

  Toezeggingen

  Titel
  Drempels kraamzorg
 4. 4

  In de Arnhemse binnenstad is een groeiende groep dakloze mensen aanwezig, bijvoorbeeld in parken en rondom supermarkten. Dit zorgt in toenemende mate voor ongewenste situaties; voor de daklozen zelf, maar ook voor bijvoorbeeld overige park- en supermarktbezoekers.
  De ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen aan het college:
  1. Erkent het college dat de toenemende aantallen daklozen in de binnenstad voor ongewenste situaties zorgen?
  2. Wat zijn de huidige maatregelen die de gemeente hiertegen treft, zowel op de korte als op de lange termijn?
  3. Is de gemeente bereid meer (structurele) maatregelen te nemen boven op de huidige maatregelen? Zo ja, op welke termijn en welke effecten kunnen we hiervan verwachten?

 5. 5

  In De Gelderlander van maandag 18 september is te lezen dat een samenloop van omstandigheden ertoe leidt dat er in heel 2024 geen cruiseschepen in Arnhem kunnen aanmeren. Zowel voor de rederijen, de ondernemers in de binnenstad als ook mogelijke toeristen heeft dit grote gevolgen. Het niet kunnen aanmeren zorgt ervoor dat rederijen naar andere plaatsen moeten uitwijken terwijl we als Arnhem juist zo ons best gedaan hebben om de rederijen hier naartoe te halen. Het is nog maar de vraag of de rederijen daar terechtkunnen en dus ook de vraag of zij hun werk en werkgelegenheid kunnen behouden. Ook zijn er grote gevolgen voor Arnhemse ondernemers. Voor de ondernemers aan de Rijnkade, maar ook voor andere binnenstad ondernemers, betekent het dat er maandenlang veel minder aanloop zal zijn van dagjesmensen, dit heeft veel impact op de drukte en de omzet van deze bedrijven. Daar komt ook, opnieuw, nog een grootscheepse renovatie van de Rijnkade overheen. De verbouwing van de Rijnkade heeft enerzijds veiligheid tot doel, maar moet er ook voor zorgen dat de Rijnkade straks weer een trekpleister is voor Arnhem. Zeker in combinatie met de ontwikkelingen aan de andere kant van de Rijn biedt dit grote kansen voor het gebied. Dat betekent dat het belangrijk is dat ondernemers die daar gevestigd zijn niet failliet gaan als gevolg van plannen van de gemeente. De VVD vindt toeristen in en rondom de binnenstad belangrijk. Het zorgt voor een aantrekkelijke binnenstad en biedt werkgelegenheid. Ondernemers die daar afhankelijk van zijn hebben de afgelopen jaren grote klappen te verwerken gehad en zijn daar nog nauwelijks van bekomen. Wij vinden het daarom belangrijk dat dit soort projecten ook voor ondernemers behapbaar moet zijn.


  De VVD fractie stelt daarom de volgende vragen:
  1. Wat is volgens het college de impact op Arnhemse ondernemers van een jaar lang afsluiten van de Rijnkade voor schepen?
  2. Hoe heeft het college de Arnhemse ondernemers meegenomen in de voorbereiding van deze afsluiting en hoe zijn ondernemers geïnformeerd over een compensatieregeling voor de geleden schade en welk bedrag heeft het college hiervoor gereserveerd?
  3. De aantrekkelijkheid van de Arnhemse binnenstad staat onder druk. Ondernemers hebben het zwaar. Het lijkt erop dat ondernemers in Arnhem onvoldoende gewaardeerd worden. Hoe gaat het college samen met ondernemers zorgen dat Arnhem aantrekkelijk blijft om te bezoeken én om je te vestigen als ondernemer?

 6. 6

  Op 12 april jongstleden stelde ik het college vragen naar aanleiding van een brief van Fabriek Fysiek, gedateerd 23 februari en een artikel in de Gelderlander van 6 april. De vragen werden beantwoord door de wethouder sport, omdat voor het zoeken naar een passende alternatieve locatie voor Fabriek Fysiek oplossingen werden gezocht in overleg met het sportbedrijf. Het college bevestigde het belang van de waarde van Fabriek Fysiek voor de Arnhemse samenleving en gaf goede hoop op een, desnoods tijdelijke, locatie, zodat Fabriek Fysiek na de zomervakantie de cursussen door kon laten gaan. Tot mijn verbazing zag ik in de stukken van de politeke avond op 13 september jongstleden een brief van Fabriek Fysiek. Wat bleek? Er is geen vervangende ruimte gevonden. Daarom nu de volgende vragen:
  1. Is het college op de hoogte van de historie van circusscholen in Arnhem en de specifieke waarde van deze discipline, die talenten van niet-talige kinderen ruimte geeft, die niet gericht is op competitie maar op samenwerking en een prachtige mengvorm is van sport en cultuur?
  2. Ziet het college een mogelijkheid om tegemoet te komen aan de vraag van Fabriek Fysiek om de sporthal in Klarendal te mogen gebruiken tot er een andere passende tijdelijke locatie is gevonden?
  3. Is het college bereid om in het kader van functiemenging in de nieuw te ontwikkelen gebieden, zoals bijvoorbeeld Rijnpark, mee te denken over een definitieve locatie voor een broedplaats voor Cultuur, Sport en Welzijn naar Nijmegens voorbeeld, zoals Fabriek Fysiek in de brief van 13 september voorstelt?

  Toezeggingen

  Titel
  Fabriek Fysiek
 7. 7

  Op zondag 24 september waren wij in gesprek met bewoners van het Brandenburgseplein en het Kleefseplein over de renovatie en hun ervaringen en klachten. Ook hebben wij enkele huizen bezocht die gerenoveerd waren. Wat opviel was dat bewoners zich niet gehoord en niet serieus genomen voelen. Niet door de verhuurder en niet door de gemeente.
  Een bewoner gaf aan dat ze het ervaart alsof zij als proefkonijnen zijn gebruikt in deze renovatie. Er ging veel mis, waarop werd gezegd dat ervan was geleerd, maar daar hadden zij als bewoners niks meer aan. Een andere bewoner gaf aan dat alles dat van tevoren was beloofd tijdens deze renovatie aan bewoners niet was waargemaakt. Een andere bewoner gaf aan dat hij ervaart dat er op hen wordt neergekeken. Weer een andere bewoner gaf aan dat als hij had geweten dat het zo lang zou duren en het resultaat dit zou zijn, dat hij nooit zou hebben ingestemd met de renovatie. Een aantal bewoners liet zien tijdens het bezoek dat er slordig werk was geleverd in de renovatie, zoals schade die was veroorzaakt en niet of niet goed is hersteld, het gebruiken goedkope vervangende vloeren, knoeivlekken van verf, tegels die waren beschadigd en waarvan alleen de beschadigde tegels werden vervangen met tegels van een andere kleur, waardoor er kleurverschil te zien is. Bewoners geven aan dat het in de zomer binnen warmer is dan voorheen en in de winter kouder. Bewoners geven aan dat ze in totaal, met de huren, stookkosten en servicekosten, elke maand duurder uit zijn dan voor de renovatie, en dat dit wel meer dan honderd euro kan schelen. Bij een aantal bewoners is na de renovatie de brandmelder niet teruggeplaatst. Een bewoner vertelde dat er recent een onopgemerkte keukenbrand is geweest bij de buren waar geen brandmelder aanwezig was.
  Tegelijkertijd is er nog steeds gesteggel over het vergoeden van gemaakte schade tijdens de renovatie, en is er geen compensatie voor bewoners die tijdens de renovatie niet in hun huis hebben kunnen wonen door de overlast. Twee jaar na de start van de renovatie is het werk in hun gebouw nog steeds niet is afgerond.
  Eerder bleek al dat deze problemen niet bij een enkeling spelen, maar dat er zeer veel bewoners zijn met klachten. Dat blijkt uit de petitie die is ondertekend door 320 bewoners, het zwartboek met inmiddels meer klachten die nog binnenkomen, en de verhalen die mensen hebben verteld tijdens het bezoek op 24 september en ook daarvoor in de gemeenteraad. Ondertussen worden er door Volkshuisvesting voor de gemeenteraad bezoeken georganiseerd over de renovatie waar deze bewoners niet over zijn geïnformeerd, niet zijn uitgenodigd en niet met hen gesproken kan worden. Daarom besloten zij zelf een uitnodiging uit te doen voor 24 september. Helaas was de wethouder hier niet bij aanwezig, en heeft zij alleen met Volkshuisvesting gesproken over de klachten van deze bewoners, maar niet gesproken met de bewoners zelf die deze klachten hebben. Er is verder ook geen actie meer ondernomen om deze klachten op te lossen.
  Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Wat is de reactie van het college op deze klachten en verhalen van bewoners, en hoe en wanneer gaat het college zich inzetten om te zorgen dat dit wordt opgelost en niet meer op deze manier gebeurt? Zeker met het oog op het ontbreken van brandmelders is hierbij urgentie nodig.
  2. Wat vindt u van de eisen van de door 320 bewoners die de petitie hebben ondertekend en dat deze niet gerealiseerd zijn, en bent u bereid zich daarvoor in te zetten?
  3. Waarom is de wethouder niet in gesprek gegaan met de bewoners met klachten, en alleen met Volkshuisvesting in gesprek gegaan - terwijl bekend is dat deze bewoners klachten hebben die niet door Volkshuisvesting worden en zijn opgelost - en wanneer gaat de wethouder een bewonersbijeenkomst houden om met deze mensen te kunnen spreken en hun klachten serieus te nemen?

  De eisen van de petitie die door 320 mensen is ondertekend stuur ik nogmaals mee:
  • Dat er tijdens de renovatie goede communicatie komt, dat we onze klachten kunnen aangeven, dat onze klachten serieus worden genomen, en dat we nooit onvriendelijk worden behandeld.
  • Een sociaal plan voor de renovatie, zodat we weten waar we aan toe zijn, en dat ons duidelijk wordt verteld wat er in ons huis gaat gebeuren en wanneer.
  • Dat de schade die is veroorzaakt door de renovatie serieus wordt genomen en wordt vergoed, en dat niet over alles moeilijk wordt gedaan en de schuld onterecht bij de bewoner wordt gelegd.
  • Dat we een verhuisvergoeding krijgen voor het moeten verhuizen naar een andere woning tijdens de renovatie.
  • Dat de huurverhoging en verhoging van de servicekosten worden teruggedraaid en dat we de huur terugkrijgen voor de maanden dat we niet fatsoenlijk in ons huis hebben kunnen wonen. Ook willen we compensatie in de huurprijs voor verlies aan ruimte zoals de voorraadkast, of dat de voorraadkast wordt hersteld.
  • Dat de renovatie, inclusief het herstellen van de schade, per flat wordt afgerond zodat mensen niet onnodig lang overlast hebben en het zo snel als mogelijk klaar is.

 8. 8

  In het hele land[1][2][3][4] spreken ouders die afhankelijk zijn van leerlingenvervoer zich uit. Ook in Arnhem, zo blijkt uit signalen die Bijzonder in Arnhem ontvangt, zijn er kinderen en ouders die de dupe worden van onbetrouwbaar leerlingenvervoer. Ritten die niet doorgaan, erg laat zijn, of veel langer duren. Hierdoor missen kinderen onderwijs en zijn ouders genoodzaakt om alternatieve oplossingen te bedenken, wat niet altijd mogelijk of wenselijk is. Chauffeurs geven aan wel beschikbaar te zijn, maar door de werkgever niet te worden ingezet. Daarover heeft de ChristenUnie de volgende vragen:
  1. Is het college op de hoogte van de tekortkomingen in het leerlingenvervoer? Heeft het college daar cijfers van en kan het college deze cijfers delen met de raad?
  2. Hoe gaat het college op korte termijn de problemen met het leerlingenvervoer oplossen?
  3. 1. Wat is er nodig om het leerlingenvervoer structureel goed geregeld te krijgen?


  [1] Weer problemen met leerlingenvervoer in Schiedam: bussen komen soms wel twee uur te laat | Schiedam | AD.nl
  [2] Etten-Leur schiet ouders te hulp bij extra kosten vanwege falend leerlingenvervoer: ‘Wij betalen!’ | Etten-Leur | bndestem.nl
  [3] Kinderen wéér te laat op school door problemen leerlingenvervoer: pijnlijke oplossing ligt op tafel | Amersfoort | gelderlander.nl
  [4] Vier uur per dag onderweg om je kind naar school te brengen, problemen bij leerlingenvervoer nog niet opgelost - RTV Utrecht

  Toezeggingen

  Titel
  Incidentele ritten in het doelgroepenvervoer
  Klachtenregistratie leerlingenvervoer
  Signalen omtrent leerlingenvervoer