Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten college B&W

dinsdag 24 januari 2023

12:00 - 12:30

Agendapunten

 1. 1

  Voorgesteld besluit

  1. De mogelijkheid tot aanvraag van de eenmalige energietoeslag 2022 te verlengen tot en met 31 maart 2023.
  2. Hiertoe de bijgevoegde Beleidsregels verlenging Eenmalige Energietoeslag gemeente Arnhem 2022 vast te stellen. 
  3. De gemeenteraad hierover te informeren met bijgevoegde raadsbrief.

  Besluit

  De stukken worden op aanwijzing van het college ambtelijk aangepast. Voor het overige conform voorstel.

 2. 2

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het Herstelplan continuïteit jeugdzorg dat door Pluryn is opgeleverd en de toelichting hierop.
  2. In te stemmen met het voorstel om voor het tarief driemilieusvoorziening niet te kiezen voor een ophoging van het standaard tarief, maar voor het toekennen van een tijdelijke opslag op het huidige tarief in 2023.
  3. Niet in te stemmen met het bovenregionaal voorstel om een tegemoetkoming met terugwerkende kracht voor 2022 toe te kennen.
  4. Niet in te stemmen met het voorstel uit het herstelplan inzake het ophogen van de tarieven JeugdzorgPlus.
  5. In de eerste helft van 2023 het aanbod voor driemilieusvoorzieningen en JeugdzorgPlus in Centraal Gelderland en heel Gelderland in kaart te brengen en te onderzoeken welke afspraken nodig zijn om na 2023 voldoende betaalbare en kwalitatief goede producten in te kunnen zetten voor onze meest kwetsbare jongeren.
  6. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsbrief.

  Besluit

  Conform voorstel.

 3. 3

  Voorgesteld besluit

  1. De raad te informeren met bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken met betrekking tot de tijdelijke afschalingsmaatregelen in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

  Besluit

  Conform voorstel.

 4. 4

  Voorgesteld besluit

  1. De raad met bijgevoegde brief te informeren over de reactie van het college op het initiatiefvoorstel ‘Vergoeding bij wijzigen geslachtsregistratie’.

  Besluit

  De stukken worden op aanwijzing van het college ambtelijk aangepast. Voor het overige conform voorstel.

 5. 5

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het rapport Roof en Rechtsherstel Arnhem van Blauw Historisch Onderzoek.
  2. Kennis te nemen van het rapport van de adviescommissie.
  3. De conclusies en aanbevelingen hiervan over te nemen.

  Besluit

  De stukken worden op aanwijzing van het college ambtelijk aangepast. Voor het overige conform voorstel.

 6. 6

  Voorgesteld besluit

  1. Het percentage subsidie binnen deelregelingen 1a en 1b voor publieksevenementen binnen de subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals te verhogen van maximaal 25% naar maximaal 40% van de subsidiabele kosten door het Tweede wijzigingsbesluit Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals vast te stellen.
  2. Het besluit van 10 januari 2023 met zaaknummer 711996 in te trekken.
  3. De motie 22M179 af te doen.

  Besluit

  Conform voorstel.

 7. 7

  Voorgesteld besluit

  1. De subsidieregeling ‘tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Arnhem 2022-2023’ , inclusief subsidieplafond vast te stellen door middel van bijgevoegd collegebesluit.
  2. De kosten te dekken door het van de provincie ontvangen bedrag van €776.734,- hiervoor in te zetten. €700.000,- voor de subsidieregeling (subsidieplafond) en €76.734.- ter dekking van de uitvoeringskosten.
   De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsbrief.

  Besluit

  De stukken worden op aanwijzing van het college ambtelijk aangepast. Voor het overige conform voorstel.
  .

 8. 8

  Voorgesteld besluit

  1. De artikel 44 vragen van Forum voor Democratie over de Burgerparticipatie Prins Hendrikstraat & Parkstraat te beantwoorden met bijgevoegde brief.

  Besluit

  De stukken worden op aanwijzing van het college ambtelijk aangepast. Voor het overige conform voorstel.