Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten college B&W

dinsdag 7 februari 2023

12:00 - 12:30

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Het college brengt enkele wijzigingen aan en mandateert de portefeuillehouder deze door te voeren. Voor het overige conform voorstel.

 2. 2

  Besluit

  Het college brengt enkele wijzigingen aan en mandateert de portefeuillehouder deze door te voeren. Voor het overige conform voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Het college brengt enkele wijzigingen aan en mandateert de portefeuillehouder deze door te voeren. Voor het overige conform voorstel.

 4. 4

  Besluit

  Het college brengt enkele wijzigingen aan en mandateert de portefeuillehouder deze door te voeren. Voor het overige conform voorstel.

 5. 5

  Besluit

  Het college brengt enkele wijzigingen aan en mandateert de portefeuillehouder deze door te voeren. Voor het overige conform voorstel.

 6. 6

  Voorgesteld besluit

  1. De raad te informeren over de gevolgen van het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) ‘Geen windparken op en rondom de Veluwe’ met bijgevoegde raadsbrief.

  Besluit

  Conform voorstel.

 7. 7

  Besluit

  Het college brengt enkele wijzigingen aan en mandateert de portefeuillehouder deze door te voeren. Voor het overige conform voorstel.

 8. 8

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de raad met bijgevoegde raadsbrief de kwartaalrapportage over het derde kwartaal 2022 te versturen.
  2. De raad in bijgevoegde raadsbrief te informeren over de voortgang van de uitvoering van de Afvalkoers 2022-2026 “Arnhem Schoner”.

  Besluit

  Conform voorstel.

 9. 9

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsbrief te informeren over de afhandeling van de moties 19M87 en 22M79 en de toezeggingen 672, 955 en 984
  2. Hiermee moties 19M87 en 22M79 af te doen

  Besluit

  Conform voorstel.

 10. 10

  Voorgesteld besluit

  1. Onder voorbehoud in te stemmen met deelname aan het Regionaal Expertiseteam Energie voor bedrijven en instellingen.
  2. Wethouder Kundić te mandateren om na de kwartiermakersfase definitief te besluiten over de deelname aan het Regionaal Expertiseteam Energie (beslispunt burgemeester).
  3. De kosten voor de expertpool, te weten € 86.000 in 2023 en € 144.000 in 2024 en 2025, te dekken uit de structurele middelen die in de begroting zijn opgenomen voor NemiA Bedrijven en Industrie.

  Besluit

  Conform voorstel.

 11. 11

  Voorgesteld besluit

  1. De in bijgevoegd concept-besluit genoemde personen te benoemen tot leden en plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de Provinciale Staten in 2023.

  Besluit

  Conform voorstel.

 12. 12

  Voorgesteld besluit

  1. De intentie uit te spreken om Klarendalseweg 137 aan te wijzen als gemeentelijk monument.

  Besluit

  Conform voorstel.

 13. 13

  Voorgesteld besluit

  1. De deelname aan het regionale project Circulaire GWW (Grond Weg en Waterbouw) voort te zetten tot en met 2025 en hiermee een bestuurlijke opdracht te geven voor voortzetting van de Arnhemse inzet aan de stuurgroep.
  2. Akkoord te gaan met de toevoeging “learning by doing”, waarin regiogemeenten in concrete projecten worden ondersteund om meer circulair aan te besteden.

  Besluit

  Conform voorstel.

 14. 14

  Voorgesteld besluit

  1. De artikel 44 vragen van BurgerBelang Arnhem over Rembrandt-theater te beantwoorden met bijgevoegde brief.

  Besluit

  De stukken worden op aanwijzing van het college ambtelijk aangepast. Voor het overige conform voorstel.

 15. 15

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande brief met de beantwoording van de raadsvragen over bestrijding van ratten te verzenden.

  Besluit

  Conform voorstel.

 16. 16

  Voorgesteld besluit

  1. De artikel 44 vragen van GroenLinks over zonnepanelen op monumenten en beschermd stadsgezicht te beantwoorden met bijgevoegde brief.

  Besluit

  Conform voorstel.

 17. 17

  Voorgesteld besluit

  1. De artikel 44 vragen over Integraal Zorgakkoord te beantwoorden met bijgevoegde raadsbrief.

  Besluit

  Conform voorstel.

 18. 20.c