Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten college B&W

dinsdag 31 januari 2023

12:00 - 12:30

Agendapunten

 1. 1

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan ' Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening veld 1d & reparaties en detaillering’, zoals vervat in verbeelding NL.IMRO.0202.1009-0301.gml met bijbehorende regels en toelichting, gewijzigd vast te stellen.
  2. De gemeenteraad voor te stellen de 13e herziening van het exploitatieplan Schuytgraaf 2011 zoals vervat in verbeelding NL.IMRO.0202.EPP1022-0301.gml met bijbehorende regels en toelichting vast te stellen.
  3. Motie 21M29 Divers Bouwen in veld 3 Noord hiermee af te doen.

  Besluit

  Conform voorstel.

 2. 2

  Besluit

  Het college brengt enkele wijzigingen aan en mandateert de portefeuillehouder deze door te voeren. Voor het overige conform voorstel.

 3. 3

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de verhoging van de tarieven Huishoudelijke Ondersteuning tot € 0,58 per minuut.
  2. De extra structurele last van circa € 1 miljoen vanaf 2023 voor het jaar 2023 ten laste van het bestemmingsreserve Wmo & Jeugdzorg te brengen en voor 2024 en verder dit financiële effect mee te nemen als knelpunt in de Perspectiefnota.
  3. Portefeuillehouders Wmo, Jeugdzorg en Financiën het mandaat te geven om regionaal in te stemmen met het voorstel tot tariefsverhoging.
  4. De raad met bijgevoegde brief te informeren over deze aanvullende indexering.

  Besluit

  De stukken worden op aanwijzing van het college ambtelijk aangepast. Voor het overige conform voorstel.

 4. 4

  Voorgesteld besluit

  1. Betrokken inwoners proactief te informeren over de impact van de beslagvrije voet op de verhoging van de uitkeringen en waar nodig de beslagvrije voet te corrigeren om ervoor te zorgen dat de verhoging van de uitkering bij de inwoner terecht komt.
  2. De raad hierover via bijgevoegde raadsbrief te informeren.

  Besluit

  Conform voorstel.

 5. 5

  Voorgesteld besluit

  1. De raad de kadernotitie ODRA 2024 ter informatie met bijgevoegde raadsbrief aan te bieden.

  Besluit

  Conform voorstel.

 6. 6

  Voorgesteld besluit

  1. Extra incidentele middelen in te zetten voor het verbeteren van de digitale dienstverlening en het versnellen van de digitalisering, zoals is opgenomen in de begroting 2023-2026.
  2. De raad hierover met bijgevoegde raadsbrief te informeren.

  Besluit

  Conform voorstel.

 7. 7

  Voorgesteld besluit

  1. De raad met bijgevoegde raadsbrief te informeren over het benodigde budget voor het geschikt maken van het gebouw Spiekmanlaan 16 voor onderwijshuisvesting en de aangepaste NEN-meting van het gebouw Brugstraat 6

  Besluit

  Conform voorstel.

 8. 8

  Voorgesteld besluit

  1. De bestuursovereenkomst en aanvullende werkafspraken inzake de verlenging van de opvanglocatie aan de Groningensingel voor onbepaalde tijd door burgemeester A. Marcouch te laten ondertekenen.
  2. De raad met bijgevoegde raadsbrief hierover te informeren.

  Besluit

  Conform voorstel.

 9. 9

  Besluit

  Het college brengt enkele wijzigingen aan en mandateert de portefeuillehouder deze door te voeren. Voor het overige conform voorstel.

 10. 10

  Voorgesteld besluit

  1. De personen S.C. Verlaan en A. Wattenberg te benoemen tot leden van de urgentiecommissie woonruimteverdeling, per 24 januari 2023;
  2. De kandidaten door middel van bijgevoegde benoemingsbrieven op de hoogte te stellen.

  Besluit

  Conform voorstel.

 11. 11

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met het voorgenomen besluit tot overdracht van taken met een omvang van 5,1 fte van Bedrijfsbureau W&I naar St. Sociale Wijkteams Arnhem, met als streefdatum
   01-07-2023.
  2. Advies te vragen aan de Ondernemingsraad (artikel 25 lid 1 onder d WOR) en het Lokaal Overleg te informeren over het voorgenomen besluit (artikel 12.2 lid 3 Cao Gemeenten).

  Besluit

  Conform voorstel.

 12. 14.c