Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Perspectiefnota - Informatief/Meningsvormend

woensdag 22 mei 2024

18:45 - 23:15

Agendapunten

 1. 0.0

  De Politieke Avond van 22 mei staat in het teken van de meningsvormende bespreking van de Perspectiefnota 2025 – 2028, Jaarstukken 2023 en Turap 1-2024. De bespreking vindt plaats in 9 raadskamers, geordend per portefeuillehouder, inclusief een extra kamer voor het onderdeel financiën. Iedere raadskamer bespreekt die delen van de voorstellen die horen bij de portefeuilles van de portefeuillehouders. In de bijlage 'Portefeuilleverdeling college van B&W' (zie hieronder) en in de toelichting bij de raadskamers staan de onderwerpen welke binnen de portefeuilles van het college vallen (en dus in die raadskamer besproken worden). Alle 3 de raadsvoorstellen hebben een afzonderlijk behandeladvies maar worden tegelijk (dus in samenhang) besproken in alle 9 raadskamers.
  Onder dit agendapunten vallen de algemene agenda bijlages van de portefeuilleverdeling, de presentatie van 24 april en een procesmemo over de behandelwijze.


  Insprekers:
  Raadskamer Paul Smeulders (onderdeel financiën)
  Ramon Barends namens Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen


  Raadskamer Nermina Kundic
  Liesbeth de Zoete namens KHN Arnhem/Renkum (over parkeertarieven)
  Marloes van der Togt namen City Centrum Arnhem (over parkeertarieven)
  Raadskamer Ahmed Marcouch
  Ramon Barends namens Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen

 2. 1.RZ

  Informatieve & meningsvormende bespreking
  Locatie: Raadzaal
  Insprekers:
  Ramon Barends namens Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen
  ++
  ++
  Portefeuille wethouder Smeulders:

  • Financiën
 3. 2.LF

  Informatieve & meningsvormende bespreking
  Locatie: Landgoed/Festival


  Portefeuille wethouder Bouwkamp:

  • Nationaal Programma Arnhem-Oost
  • Cultuur
  • Groen en klimaatadaptatie in de stad
  • Duurzaamheid, inclusief energietransitie gebouwde omgeving en grootschalige opwek (exclusief energietransitie bedrijven en industrie en duurzame mobiliteit)
  • Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet)

  Toezeggingen

  Titel
  Totaalbeeld subsidies breedtekunst
  Wintervaste en bestendige planten
 4. 3.WG

  Informatieve & meningsvormende bespreking
  Locatie: Walburgis


  Portefeuille wethouder Lauriks:

  • Werk en Inkomen
  • Wijken en wijkgericht werken
  • Leefbaarheid
  • Welzijn (inclusief vrijwilligersbeleid en jongerenwerk)
  • Armoedebeleid
  • Schulddienstverlening
  • Woonwagenzaken

  Toezeggingen

  Titel
  Tijdpad transformatie sociaal domein
  Experiment loonkostensubsidie
  Fraudebestrijding studenten
  Welzijnsbeleid
 5. 4
  20.15 uur - 20.30 uur: Pauze
 6. 5.RZ

  Informatieve & meningsvormende bespreking
  Locatie: Raadzaal


  Portefeuille wethouder Smeulders:

  • Wonen
  • Grondzaken
  • Asiel, Vluchtelingen en inburgering

  Toezeggingen

  Titel
  Invloed parkeernormen op financiële haalbaarheid woningbouwprojecten
  NH Rijnhotel maximaal twee jaar opvang
  Overzicht loonsommen
 7. 6.LF

  Informatieve & meningsvormende bespreking
  Locatie: Landgoed/Festival


  Portefeuille wethouder Roelofs:

  • Burgerparticipatie
  • Openbare Ruimte
  • Binnenstad
  • Jeugdzorg
  • Sport
  • Evenementen
  • Afval
  • Erfgoed (inclusief Slag om Arnhem en Herinneren en Vrijheid)
  • Ouderen

  Toezeggingen

  Titel
  Boete voor zwerfafval
  Stand van zaken project Beter Benutten
  Tijdspad uitwerking jeugdzorgbeleid
 8. 7.WG

  Informatieve & meningsvormende bespreking
  Locatie: Walburgis


  **Insprekers:
  **Liesbeth de Zoete namens KHN Arnhem/Renkum (over parkeertarieven)
  Marloes van der Togt namen City Centrum Arnhem (over parkeertarieven)  Portefeuille wethouder Kundić:

  • Onderwijs
  • Jeugdbeleid
  • Mobiliteit
  • Economische Zaken en Citymarketing
  • Duurzaamheid bedrijven en mobiliteit
  • Toerisme en recreatie (uitgezonderd Slag om Arnhem en Herinneren en Vrijheid)
  • Regionale samenwerking (naast de rol van de burgemeester)
  • Projecten Kleefse Waard en Stadsblokken Meinerswijk
 9. 8.RZ

  Informatieve & meningsvormende bespreking
  Locatie: Raadzaal


  Insprekers:
  Ramon Barends namens Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen  Portefeuille burgemeester Marcouch:

  • Openbare orde en veiligheid
  • Handhaving (onderdeel openbare orde en veiligheid)
  • Veiligheidshuis
  • Regionale samenwerking (burgemeesterstaken)
  • G40 Algemeen Bestuur
  • Externe relaties
  • Lobby
  • Integriteit
  • Herdenken
   Burgemeester Marcouch zal in deze raadskamer vervangen worden door wethouder Bouwkamp.
 10. 9.LF

  Informatieve & meningsvormende bespreking
  Locatie: Landgoed/Festival


  Portefeuille wethouder Van der Wel:

  • Natuur en stadsparken
  • Water, milieu en luchtkwaliteit
  • Dierenwelzijn en biodiversiteit
  • (stads)Landbouw
  • Omgevingsdienst (ODRA), vergunningen en handhaving
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociale wijkteams
 11. 10.WG

  Informatieve & meningsvormende bespreking
  Locatie: Walburgis


  Portefeuille wethouder Van der Geijn:

  • Inclusie en diversiteit
  • Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Publieke gezondheid en GGD
  • Internationale samenwerking
  • Digitalisering en automatisering
  • Privacy
  • Publieke dienstverlening
  • Bedrijfsvoering en Personeel en Organisatie
  • Communicatie
  • Gemeentelijk vastgoed

  Toezeggingen

  Titel
  Dienstreizen college buiten Europa
  Aanbesteding data opslag
  Voortgang diversiteitsnetwerk scholen
  Wegwerpbekers